Avgifter, regler och abonne­mang

Genom att sortera ditt hushållsa­vfall och lämna dina förpackningar på en åter­vinnings­station så kan du minska din avfalls­kostnad. Avfallstaxan är uppdelad i grundavgift, behållar­avgift och en tömnings­avgift. Faktura för renhållning skickas ut kvartalsvis i mars, juni, september och december.

Avgifterna i renhållningstaxan är miljöstyrande för att uppmuntra återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig avfallshantering. Avgifterna ska bekosta verksamheten utan vinstmarginal.

Alla avgifter anges i svenska kronor inklusive moms.

Klicka på underrubrikerna för att få information om beloppen och vad avgiften innebär.

Renhållningstaxa

Våra avgifter

Våra avgifter

Sopkärlet är försett med ett datachip och varje tömning registreras för fakturering. Sopbilen kommer varannan vecka, på schemalagd veckodag, men tömmer endast kärl som är framställda på hämtnings­platsen. Debitering sker per tömning.

Antalet tömningar kan påverkas genom att tidningar samt glas-, plast-, metall- och pappersförpackningar lämnas till återvinning.

Tömningavgift

Debiteras per tömning och täcker kostnader för insamling av avfall, personal, fordon, förvaring, mellan­lagring, transport, omlastning och behandling.

Behållaravgift

Debiteras per kärl och år och täcker kostnader för inköp och reparation av kärl.

Grundavgift

Debiteras per år och täcker kostnader för återvinningscentraler, adminis­tration, kundservice, information, fakturering, miljöavgifter, tillstånds­ansökningar, hyror, räntor och am­ortering på investeringar. I grundavgiften för småhus och flerbostadshus ingår kostnadsfria besök på återvinningscentralen.

Grundavgiften täcker kostnader för återvinningscentraler, administration, planering och kundservice. Du betalar en avgift per fastighet eller per adress som det bor folkbokförda personer på. Grundavgift debiteras alltså även för fritidshus som inte har ett abonnemang för sophämtning.

Avgiften varierar beroende på om det är ett småhus för privat bruk, ett flerfamiljshus eller ett företag/verksamhet. Vid nybyggnation börjar avgift debiteras vid slutbesked i bygglovsprocessen. Grundavgift slutar debiteras då man får ett slutbesked för rivningslov.

Från 2014 finns inte lägre möjlighet att söka befrielse från att betala grundavgift. Det är kommunfullmäktige (politikerna i Krokoms kommun) som fattar beslut om renhållningstaxan och avgiftens storlek.

Moms, 25 procent, läggs på samtliga avgifter.

Illustration av ett sopkärl med avgifter illustrerade inuti sopkärlet i olika nivåer och färger.

Delat kärl

Delat kärl

Upp till tre närboende fastighetsinne­havare eller nyttjanderättshavare kan efter anmälan till renhållaren använda gemensamt kärl under förutsättning att bestämmelserna i dessa före­skrifter om fyllnadsgrad och vikt uppfylls och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Vid delning betalar samtliga hushåll full grundavgift och delad avgift för kärl och tömning.

Fastighetsinnehavaren på den fastighet där kärlet står är ansvarig för skötsel och uppställningsplats.

Medgivande om delat kärl kan åter­kallas om renhållaren konstaterar att förutsättningar för medgivandet inte längre är uppfyllda.

Anmäl delat kärl via vår e-tjänst sopkärl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Abonnemang småhus

Fristående villor, tvåfamiljshus, rad­hus eller kedjehus. En grundavgift per hushåll debiteras.

Bostad med folkbokförd person ska ha kärl för restavfall.

Abonnemang för små­hus och kostnader

Avgift för

Belopp

Grundavgift småhus

655 kronor per år

Behållaravgift 190 liter

80 kronor per år

Behållaravgift 370 liter

155 kronor per år

Tömnings­avgift 190 liter

80 kronor per tömning

Tömnings­avgift 370 liter

155 kronor per tömning

Beställ sopkärl eller anmäl delat kärl via vår e-tjänst sopkärl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Abonnemang fritidshus

Småhus för boendeändamål som saknar folkbokförd person enligt lantmäteriets register.

En grundavgift per hushåll debiteras.

Abonnemang fritidshus

Avgift för

Belopp

Grundavgift småhus

655 kronor per år

Behållaravgift 190 liter

80 kronor per år

Behållaravgift 370 liter

155 kronor per år

Tömnings­avgift 190 liter

80 kronor per tömning

Tömnings­avgift 370 liter

155 kronor per tömning

Betalsäck 130 liter

60 kronor per styck

Abonnemang flerbostadshus

Fastigheter med tre hushåll eller fler, normalt med gemensam ingång.

En grundavgift per lägenhet debiteras.

Abonnemang flerbostadshus

Avgift för

Belopp

Grundavgift fler­bostads­hus

546 kronor per år

Behållaravgift 190 liter

80 kronor per år

Behållaravgift 370 liter

155 kronor per år

Tömnings­avgift 190 liter

80 kronor per tömning

Tömnings­avgift 370 liter

155 kronor per tömning

Underjords­behållare 3 kubik­meter*

1 300 kronor per tömning

Underjords­behållare 5 kubik­meter*

1 800 kronor per tömning

* Efter överenskommelse med renhållaren

Abonnemang för sam­fälligheter, bostadsrätts­för­eningar och liknande

Abonnenter med småhus där avfalls­hämtning lämpar sig bäst från en gemensam plats istället för vid varje enskild fastighet. Fakturamottagare ska vara en juridisk person.

En grundavgift per hushåll debiteras.

Abonnemang samfälligheter, bostadsrätts­föreningar och liknande

Avgift för

Belopp

Grundavgift småhus

655 kronor per år

Behållaravgift 190 liter

80 kronor per år

Behållaravgift 370 liter

155 kronor per år

Tömnings­avgift 190 liter

80 kronor per tömning

Tömnings­avgift 370 liter

155 kronor per tömning

Underjords­behållare 3 kubik­meter*

1 300 kronor per tömning

Underjords­behållare 5 kubik­meter*

1 800 kronor per tömning

* Efter överenskommelse med renhållaren

Abonnemang för verksamheter

Exempelvis företag, föreningar och organisationer. En grundavgift per verksamhet debiteras.

Abonnemang verksamheter

Avgift för

Belopp

Grundavgift verksamhet

437 kronor per år

Behållaravgift 190 liter

80 kronor per år

Behållaravgift 370 liter

155 kronor per år

Tömnings­avgift 190 liter

80 kronor per tömning

Tömnings­avgift 370 liter

155 kronor per tömning

Underjords­behållare 3 kubik­meter*

1 300 kronor per tömning

Underjords­behållare 5 kubik­meter*

1 800 kronor per tömning

* Efter överenskommelse med renhållaren

Prislista ÅVC-besök för verksamheter

Visst verksamhetsavfall (i begränsad mängd) kan tas emot på återvinningscentralerna. Avgift utgår per besök.

Prislista ÅVC-besök för verksamheter

Avgift

Belopp

Avgift ÅVC-besök

500 kronor per tillfälle

Avgift ÅVC-kort, klipp­kort med 6 besök

2 500 kronor per kort


Tilläggsavgifter


Tilläggsavgifter

Tillägg

Belopp

Extra säck 190 liter

80 kronor per styck

Extra säck 370 liter

155 kronor per styck

Utkörning/åter­tag/­byte av kärl

300 kronor per tillfälle

Överfullt kärl

200 kronor per tillfälle

För tungt kärl

200 kronor per tillfälle

Felsorterings­avgift

200 kronor per tillfälle

Förstört kärl 190 liter

600 kronor per tillfälle

Förstört kärl 370 liter

1 000 kronor per tillfälle

Oförutsedd tjänst, fram­körning

400 kronor per tillfälle

Oförutsedd tjänst, timme på plats

1 100 kronor per timme

Tillägg hämtning varje vecka*

5 000 per år

Tillägg hämtning två gånger per vecka*

10 000 per år

Tillägg hämtning tre gånger per vecka*

15 000 per år


Budad avfallshämtning vid fastighetsgräns

Typ av hämtning

Belopp

Framkörning

400 kronor per tillfälle

Hämtning grovavfall

300 kronor per 2 m³

Hämtning farligt avfall

400 per 0,5 m³

Boka budad avfallhämtning via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slamtömning och latrin

I en tömning ingår 20 meter slangdragning, slamtömning och behandling av upp till 4 kubikmeter slam.

Gå till e-tjänsten Enskilt avlopp för beställa tömning, avboka tömning samt ändra tömningsintervall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du mer information om slamtömning

Slamtömning och latrin

Typ av slam­tömning

Belopp

Slamtömning med av­vattning
Avvattnad tömning enligt ordinarie turlista

1 500 kronor per tömning

Slamtömning utan av­vattning
Konventionell tömning enligt ordinarie turlista.
Endast om det finns tömnings­tekniska skäl.

2 000 kronor per tömning

Extra slam­tömning
Beställd tömning utan avvattning.
Utförs inom 10 kalender­dagar.

2 500 kronor per tömning

Bokad slamtömning
Beställd tömning utan avvattning
Kan bokas specifik dag, för- eller eftermiddag.
Beställs minst 10 kalenderdagar i förväg.

2 800 kronor per tömning

Akut slam­tömning
Beställd tömning utan avvattning.
Utförs senast nästa kalenderdag kl 18:00.

3 500 kronor per tömning

Slamtömning special
Vid töm­nings­förhåll­anden där krav i före­skrifter inte uppfylls.

4 500 kronor per tömning

Extra våt­volym över 4 kubik­meter

500 kronor per m³

Extra på­kopplad slang över 20 meter
Max 50 meter totalt

350 kronor per 10 meter slang

Mini­renings­verk

3 500 kronor per tömning

Latrinkärl

250 kronor per styck

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny