Bygglov och tillstånd vanliga frågor

En man ringer på mobiltelefon, bygge av ett litet hus i bakgrunden

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om bygglov och tillstånd.

Bygglov och tillstånd

Bygglov och tillstånd

Svar på de vanligaste bygglovsfrågorna i kommunen.

Vad är ett bygglov?

När behöver jag bygg­­lov?

Behöver jag söka bygglov för att bygga en brygga?

Krävs det en situationsplan eller en nybyggnadskarta när jag söker bygglov?

Behöver jag söka bygglov för att installera en eldstad?

Behöver jag söka bygglov för solenergianläggning?

Solenergianläggningar – solceller och solfångare

För att installera solceller eller solfångare på en byggnad kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan samt invänta startbesked. Det finns dock vissa undantag beroende på typ av byggnad, byggnadens omgivning, och om anläggningen som installeras är utanpåliggande eller integrerad.

Likaså kan en fristående solenergianläggning komma att kräva bygglov om den är att betrakta som en byggnad och kan användas som en sådan, oavsett om din avsikt är en annan.

Läs mer på Boverkets hemsida

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om vilka regler som gäller kring bygglov och anmälan.

Solfångare och solcellspaneler - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du är osäker på om din solenergianläggning samt den tänkta placeringen och konstruktionen kan undantas från ansökan om bygglov eller anmälan rekommenderar vi att du kontaktar bygg- och miljönämnden för rådgivning. Du når oss på krokoms.kommun@krokom.se samt tel. 0640-161 00. Vi har telefontid på måndagar kl. 10.00–12.00.

Energirådgivning

Kontakta gärna Energirådgivarna i Jämtland Härjedalen för att få veta mer om vad du ska tänka på när du ska installera en solenergianläggning.

Energirådgivarnas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver jag söka bygglov för luftvärmepump?

Behöver jag söka bygglov för luftvärmepump?

För installation av luftvärmepump behöver du varken söka tillstånd eller göra anmälan men det kan i vissa fall behövas bygganmälan/bygglov. Men tänk på att luftvärmepumpar låter. Placering av luftvärmepumpen kan vara väldigt viktigt för att du själv inte ska bli störd och inte minst för att du inte ska störa dina grannar.

Du bör också fundera över om du behöver välja en luftvärmepump som låter mindre så att den inte stör.

Behöver jag söka bygglov för skärmtak?

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att ett skärmtak ska vara bygglovsbefriat:

 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • skärmtaket får högst vara 15,0 m2
 • det ska anordnas över skyddad uteplats, altan, balkong eller entré
 • skärmtaket ska placeras minst 4,5 meter från gräns
 • att skärmtaket inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området

Läs mer om skärmtak på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad gäller om jag vill riva en byggnad eller en del av en byggnad?

Rivningslov eller anmälan vid rivning av byggnad eller del av byggnad

Planerar du att riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett område med detaljplan? Då måste du ansöka om rivningslov.

Rivningslov kan även krävas i områden utanför detaljplan om det finns bestämmelser om detta i områdesbestämmelserna som gäller för platsen där byggnaden är placerad.

Om det inte krävs rivningslov krävs i många fall att du gör en anmälan om rivning och inväntar beslut om startbesked för rivning innan rivningen påbörjas, med undantag för:

 • Komplementbyggnader
 • Byggnader, tillbyggnader och skärmtak som får byggas utan både bygglov och startbesked, t.ex. s.k. friggebodar.
 • Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring


Det finns dock undantag från kravet på anmälan:

 • Vissa åtgärder till en- och tvåbostadshus
 • Vissa rivningsåtgärder
 • Vissa åtgärder avseende byggnader eller tomter som tillhör staten eller en region
 • Åtgärder som rör ekonomibyggnader
 • Åtgärder som rör byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för totalförsvaret och som är hemliga


Läs mer om rivningslov och anmälan på Boverkets hemsida här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kostar det att ansöka om lov, förhandsbesked eller strandskyddsdispens?

Vad kostar det att ansöka om lov, förhandsbesked eller strandskyddsdispens?

När du ansöker om bygglov, rivningslov, förhandsbesked eller strandskyddsdispens får du betala en timavgift för handläggningstiden. Under 2024 ligger avgiften på 1282 kr, och varje år justeras den i enlighet med Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV).

Avgiften för just ditt ärende baseras på vår genomsnittliga tid för den typ av ärende som du ansöker om. De genomsnittliga tiderna och avgifterna framgår av vår taxa och vår lathund.

Här kan du ta del av taxan Pdf, 789.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Här kan du ta del av lathunden Pdf, 99.6 kB, öppnas i nytt fönster.

I vissa fall där vi inte hinner handlägga ditt ärende i tid kan din avgift komma att sänkas. Reglerna kring sänkning regleras i lag och beskrivs på Boverkets hemsida. Att just ditt ärende tar längre tid att handlägga kan bero på olika anledningar, men brukar oftast bero på att ärendet är svårt att handlägga eller att vi för tillfället har hög belastning.

Om din ansökan beviljas kommer beloppet på din faktura att bli högre än om ansökan avslås. Det beror på att ett positivt besked innebär att handläggningen fortsätter efter att beslutet har fattats, t.ex. genom att bygginspektioner genomförs.

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om vad som reglerar byggnadsnämndens rätt att ta ut en avgift samt dina rättigheter som sökande:

Byggnadsnämndens avgifter - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Attefallshus

Attefallshus

Vanliga frågor och svar om Attefallshus.

Vad menas med Attefallshus?

Vad får jag bygga med Attefallsregeln?

Vad får jag bygga med Attefallsregeln?

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av en- eller tvåbostadhus uppföra en eller flera fristående komplementbostadshus eller komplementbyggnader, så kallade Attefallshus. Den sammanlagda byggnadsarean av alla Attefallshus som uppförs på tomten får inte vara större än 30 m². Åtgärden kräver en anmälan. Här kan du anmäla en åtgärd via våra e-tjänster.

Det krävs i de flesta fall bygglov för att göra en tillbyggnad. Det krävs dock inte bygglov för att göra högst en tillbyggnad på max 15 m² på en- eller tvåbostadhus, däremot krävs det en anmälan.

Det krävs i de flesta fall bygglov för takkupor eftersom dessa räknas som en tillbyggnad. I vissa fall krävs dock inte bygglov för att bygga takkupor på en- eller tvåbostadhus.

Det krävs inte bygglov för att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad.

För de bygglovsbefriade åtgärderna Attefallshus, tillbyggnad 15 m² samt inreda ytterligare en bostad krävs att en anmälan görs till byggnadsnämnden och att startbesked lämnas innan åtgärden får påbörjas. Detta gäller även för nybyggnad och tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Utanför detaljplanelagt område kan i flera fall andra regler gälla.

Kom ihåg att anmäla/ansöka om vatten eller avlopp ska kopplas på i ytterligare byggnader på er tomt. Här kan du ansöka om anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Ritningar- och markfrågor

Ritningar- och markfrågor

Vanliga frågor och svar om ritningar och markfrågor.

Hur får jag tag på ritningar på mitt hus?

Vad är skillnaden mellan byggnadsarea och bruttoarea?

Vad är skillnaden mellan byggnadsarea och bruttoarea?

Byggnadsarea är byggnadens yta på marken. Bruttoarea är area av alla våningsplan begränsad av omgivande väggars utsida.

Vad menas med prickad mark?

Vad menas med prickad mark?

Inom detaljplanelagt område kan delar av tomt/fastighet vara markerad som prickmark. Prickat mark är mark som enligt detaljplane­bestämmelserna inte får bebyggas.

Vad gäller för friggebodar och får de placeras på prickad mark?

Vad gäller för friggebodar, och får de placeras på prickad mark?

En eller flera friggebodar får uppföras med sammanlagd byggnadsyta på 15 kvadratmeter. Friggebodar får enbart uppföras i anslutning till en- eller tvåbostadshus inklusive fritidshus – däremot inte i anslutning till flerbostadshus och inte på en obebyggd tomt.

Taknockshöjden får vara max 3 meter räknat från markens medelnivå runt byggnaden. Minsta avstånd till tomtgräns är 4,5 meter. En friggebod får uppföras närmare tomtgräns om berörd granne godkänner det (skriftligt godkännande rekommenderas).

”Allmänning”, parker och gator/vägar, betraktas inte som granne varför en friggebod inte får placeras närmare parkmark eller gatumark än 4,5 meter.

Prickmark (mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas) är i sig inte ett hinder för placering av en friggebod.

Inom strandskyddsområde gäller Miljöbalkens 7 kap §§15-18. Undantag för komplementbyggnad kan finnas.

När behöver jag söka marklov?

När behöver jag söka marklov?

Inom detaljplanerat område behöver du söka marklov om du vill ändra nivån på en tomt, genom att fylla upp eller schakta ur mer än 0,5 meter. Vid markförändringar ska du ta hänsyn till grannfastigheter så att de inte får problem med dagvatten från din tomt.

Utanför område med detaljplan behöver du inte marklov om det inte är reglerat i områdesbestämmelser. Däremot kan du behöva andra tillstånd för att göra markförändringar.

 

Läs om områdesbestämmelser på boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Inom områden som har skydd för fornminnen samt i områden med skydd för landskapsbilden kan du behöva tillstånd från länsstyrelsen. Inom område med strandskydd behöver du söka strandskyddsdispens från bygg- och miljönämnden.

 

Läs om strandskyddsdispens Länk till annan webbplats.

 

 

Grävning inom vattenskyddsområde kan vara förbjudet utan särskilt tillstånd för detta. Kontrollera vad vattenskyddsföreskrifterna för området säger.


Läs mer om vattenskyddsområden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

 

Fälla träd eller plantera skog

 

Du behöver söka marklov för att fälla träd eller plantera skog om det är bestämt i detaljplanen eller i områdesbestämmelsen.

Träd kan vara av stort värde för omgivningen. Ett alternativ kan vara att beskära eller hamla ett träd om det skuggar eller skymmer utsikten. Tänk på att avverkning av träd inom strandskyddsområde kan kräva strandskyddsdispens.

 

Läs om strandskyddsdispens Länk till annan webbplats.

 

 

Sök marklov

 

Ett beviljat marklov upphör att gälla om du inte påbörjat arbetet du sökt marklov för inom två år eller färdigställt arbetet inom fem år efter att beslut om marklov fått laga kraft. Ett marklov kan inte förlängas och om arbetet inte utförs inom giltighetstiden så måste en ny ansökan lämnas in.

 

Här kan du ansöka om marklov via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du ansöker via e-tjänsten kan du sedan följa och hantera ditt ärende digitalt.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny