Strandskydd

Strandskyddet är en lag och lagen ser likadan ut i hela Sverige. Den strandskyddade zonen sträcker sig i regel 100 meter från strandlinjen upp mot land samt 100 meter ut i vattnet från strandlinjen. I vissa områden är zonen utökad till 300 meter i respektive riktningar.

Strandskyddsdispens

Strandskyddsdispens

Det krävs särskilda skäl för att man ska få ge dispens från strandskyddet eller ta bort det. Vid alla dispenser måste man ändå lämna en fri passage närmast vattnet.

Enligt lagen finns sex godtagbara skäl för att ge dispens

  • Den aktuella platsen har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
  • Den aktuella platsen är väl avskild från området närmast strandlinjen genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering.
  • Det rör sig om en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området.
  • Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.
  • Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
  • Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Undantag från strandskyddsdispens

Undantag från strandskyddsdispens

En del byggnationer och åtgärder är undantagna från strandskyddet och behöver inte dispens. Det är ekonomibyggnader, anläggningar och åtgärder som behövs för näringsverksamhet inom jordbruk, skogsbruk, fiske och renskötsel.

Kravet är då att anläggningen eller åtgärden är avsedd för och behövs för näringen. Hobbyverksamhet omfattas inte av undantaget.

Kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad får göras om de är inom:

  • 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter
  • En tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens
Skissbild på strandskyddsdispens
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny