Utbyggnad av VA-infra­struk­tur

Översiktlig bild på ledningsdragning

Under en tioårsperiod investerar Krokoms kommun i infra­struk­turen för vatten och avlopp i de södra delarna av kommunen. Investeringen är nödvändig för att nya bostäder och arbetsplatser ska kunna byggas.

Området som projekteras är en sträckning mellan södra Ås och Hissmofors, en del av det så kallade Stråket-området. Projektet är uppdelat i sju olika etapper som utreds och projekteras parallellt med varandra. Nya huvudledningar för både vatten och avlopp ska byggas eftersom de befintliga inte har kapacitet för fler anslutningar. Ledningar ska läggas i både sjö och mark.

Projekteringen startade upp under oktober 2020 och kommer att pågå fram till 2024.

Aktuellt

Inmätning och inventering under sommaren 2023

Under juni månad kommer vi vara ute i fält och göra kompletterande inmätningar i Dvärsätt och Åsbygden. Alla berörda fastighetsägare kommer att bli kontaktade innan inmätning sker på fastigheten. Det kommer även genomföras arkeologisk inventering samt naturvärdesinventering i samma område under sommaren.

Kompletterande provborrningar utförs senare under sommaren och hösten, mer information om det kommer senare.

Har du frågor kring arbetet eller VA-utbyggnaden?
Kontakta projektgruppen på va-utbyggnad@krokom.se, eller via kommunens växel, 0640-161 00

Informationsfilmer om VA-projektet

Nedan visas tre filmer som ger dig en inblick i projektarbetet och vad som kommer att hända framöver.

Film nummer ett

Karin Jonsson, kommunstyrelsens ordförande berättar om de politiska besluten, befolkningsmålet och varför det är viktigt att utöka ledningsnätet. Cecilia Danebäck, projektledare beskriver projektorganisationen och hur arbetet planeras, styrs och koordineras.

Film nummer två

I den här filmen berättar Johan Jönsson, AFRY om hur projekteringsarbetet går till.

Film nummer tre

Magnus Pudas, AFRY berättar om processen med markåtkomst. Vad handlar det om och hur går det till.

Projekteringsarbeten

Vissa aktiviteter inom projektet har redan startat upp eller kommer att startas inom den närmsta tiden. Berörda markägare kommer att kontaktas personligen.

  • Borrvagnar ute för geoteknisk utredning av deletapper
  • Geotekniska utredningar av resterande delsträckor fortsätter sedan under hösten och vintern
  • Mättekniker är ute och mäter in föremål, byggnader, asfalt, staket och liknande som finns utmed planerade sträckningar – start under hösten 2020
  • Kulturvärdesinventering har genomförts och fältinventering har påbörjats

Frågor och svar om utbyggnad av VA-infrastruktur

Frågor och svar om utbyggnad av VA-infrastruktur

Här samlar vi de vanligaste frågorna kring utbyggnad av VA-infrastruktur och svaren på dem. Sidan kompletteras allt efter som frågor dyker upp. Hittar du inte det du undrar över kan du ställa din fråga via mejl:


va-utbyggnad@krokom.se


Varför behöver den kommunala vatten- och avloppsanläggningen byggas ut mellan södra Ås och Dvärsätt?

Varför behöver den kommunala vatten- och avlopps­anlägg­ningen byggas ut mellan södra Ås och Dvärsätt?

Ett befolkningsmål för Krokoms kommun har antagits politiskt och för att möjliggöra byggnationer av bostäder, industrier och andra kommunala inrättningar som behövs för att uppnå målen krävs satsningar på kommunalt vatten och avlopp. Den befintliga VA-anläggningen har inte kapacitet för fler anslutningar.


Det betyder att kraven på vårt VA-nät också ökar. Både vad det gäller produktion av vatten, distribution i våra större ledningar och att nå nya områden med kommunalt vatten och avlopp.


Intresset att bo i aktuellt område är stort och vi har även flera så kallade omvandlingsområden inom området, det vill säga områden med enskilda vatten- och avloppslösningar och områden där många fritidshus byggs om till permanentboende. Det gör att påfrestningen på enskilda vattentäkter och avloppslösningar ökar. Kvaliteten på de enskilda avloppslösningarna i hela området varierar stort.


Stora delar av bebyggelsen omvandlingsområden ligger i grupper av bostäder. Det betyder att lagstiftningen kräver att kommunen löser VA-frågorna med kommunala lösningar.


Läs mer om omvandlingsområden i vattentjänstlagen:

 

Länk till vattentjänstlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vad är ett verksamhetsområde?

Vad är ett verksamhetsområde?

Ett verksamhetsområde är ett avgränsat område där vattentjänstlagen (LAV) gäller. Kommunen ska inom det området tillhandahålla invånarna med kommunalt vatten och avlopp.

Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt eftersom vattentjänstlagen reglerar förhållandet mellan VA-huvudman och de fastighetsägare som ingår i verksamhetsområdet.


VA-huvudman och fastighetsägare har båda rättigheter och skyldigheter inom ett verksamhetsområde.


Vilka fastigheter som ska ingå i de blivande verksamhetsområdena för aktuell VA-utbyggnad är inte fastställt ännu. En utredning har påbörjats och pågår parallellt med projektering av huvudledningar.


Vad säger lagen?
Läs mer om verksamhetsområden i vattentjänstlagen, (LAV 2006:412) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När tas beslut om verksamhetsområde?

När tas beslut om verksamhetsområde?

Kommunfullmäktige tar normalt beslut om verksamhetsområde i samband med att entreprenaden för VA-utbyggnad i ett område upphandlas.

Vad kostar det att ansluta sig inom ett verksamhetsområde?

Vad kostar det att ansluta sig inom ett verksamhetsområde?

Anläggningsavgiften ska betalas av fastigheter inom fastställt verksamhetsområde och avgiften regleras utifrån den VA-taxa som gäller vid aktuell tidpunkt.

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som sedan följer med fastigheten. När man sedan använder den kommunala anläggningen betalas en brukningsavgift som även den regleras i VA-taxan.

 

Länk till aktuell VA-taxa Pdf, 590.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Varför måste jag betala när det inte är jag som tagit beslutet?

Varför måste jag betala när det inte är jag som tagit beslutet?

Kommunen har skyldighet enligt lag att bygga ut ledningsnätet så att alla fastigheter inom ett verksamhetsoråde får tillgång till vattentjänsterna. De kommunala vattentjänsterna är vatten, spillvattenavlopp och i vissa fall även dagvattenavlopp.

Ett verksamhetsområde kan omfatta en eller flera av de tre vattentjänsterna.

Alla fastigheter inom verksamhetsområdet ska betala anläggningsavgift enligt kommunens gällande VA-taxa i kommunen.

Får jag ansluta mig på det kommunala nätet om jag ligger utanför fastställt verksamhetsområde?

Får jag ansluta mig på det kommunala nätet om jag ligger utanför fastställt verksamhetsområde?

Ja, en sådan möjlighet kan finnas för din fastighet, men du måste själv ansöka om det. På vissa av de byggda ledningarna kan det finnas fasta anslutningspunkter. På andra är det en förhandlingsfråga om var inkoppling kan ske. Det är dock alltid VA-huvudmannen som fattar beslut kring möjlig anslutning. Du får sedan själv anlägga ledningar från din fastighet fram till huvudledningen.

 

Länk till ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kostar det att ansluta en fastighet som hamnar utanför verksamhetsområde?

Vad kostar det att ansluta en fastighet som ligger utanför verksamhetsområde?

Om din fastighet ligger utanför verksamhetsområdet behöver du som ägare dra egna ledningar från den kommunala huvudledningen till den förbindelsepunkt som angetts av VA-huvudmannen. Du behöver också betala anläggningsavgift.

 

Vad som gäller för anslutning och användning av den kommunala anläggningen regleras i avtal mellan fastighetsägaren och VA-huvudman.

Vilka lagar och direktiv reglerar arbetet med VA-utbyggnad?

 Vem bygger ledningarna?


Vem bygger ledningarna?

Utredningar, projekteringar och entreprenader upphandlas var för sig enligt lagen om offentlig upphandling. Krokoms kommun har huvudansvaret för utbyggnaden.

Kan jag anlägga en ny enskild avloppsanläggning idag?

Kan jag anlägga en ny enskild avloppsanläggning idag?

Vid planerad utbyggnad av kommunalt VA är bygg- och miljönämnden återhållsamma att ge tillstånd för enskilda VA-lösningar. Men ibland kan en tillfällig lösning tillåtas.

Kom ihåg att alla avloppsanläggningar, oavsett om de är nya eller förbättrade, måste ha ett tillstånd. Kontakta alltid kommunen för frågor om tillstånd. 

Var placeras min förbindelsepunkt?

Var placeras min förbindelsepunkt?

Förbindelsepunkten är den plats där kommunens ledningar kopplas samman med fastghetens ledningar. Förbindelsepunkten ska placeras i fastighetens omedelbara närhet. Det brukar i regel betyda cirka 0,5 meter utanför fastighetsgränsen.

Vad gäller när jag ska lägga ledningar inom den egna fastigheten?


Vad gäller när jag ska lägga ledningar inom den egna fastigheten?

Du som fastighetsägare har ansvar för alla arbeten på din tomt fram till förbindelsepunkten, även kostnader för VA-installationen och för eventuella tillstånd som du behöver söka. Det finns krav på utförande inom den egna fastigheten för att möjliggöra anslutning till den kommunala VA-anläggningen. Kontakta VA för anvisningar.

Har du frågor eller synpunkter?

Har du frågor eller synpunkter?

Undrar du något kring VA-utbyggnaden är du välkommen att ställa din fråga till oss genom att fylla i formuläret.Mina kontaktuppgifter
Mina kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny