Änge 1:87, Änge

Detaljplanens syfte är att ge möjlighet att utöka befintlig butiksyta samt möjlighet för mindre utbyggnad av bostadsyta och utökande av parkeringsytor inom fastigheten för att ta hand om ökad trafik samt parkering för personal.

Bild på planområdet för Änge 1:87

Detaljplanens status

Bearbetning inför granskning

Den 2018-11-28 § 123 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om planbesked.

Den 2021-10-14 § 98 tog samhällbyggnadsnämnde beslut om samråd.

Den 2021-10-14 § 99 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om miljöbedömning.

Planens genomförande bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan, därav har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

Planen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan.

Detaljplanen hanteras enligt plan- och bygglagens bestämmelser för utökat planförfarande (2010:900).

Här hittar du kommunens översiktsplan

Meny