Plan­processen – så går det till

Här finner du en beskrivning av detalj­plane­arbetets olika steg från ansökan om planbesked till planen har vunnit laga kraft.

Illustration över planprocessen

Planbesked

Planbesked

Om man avser att ändra, upphäva eller upprätta en ny detaljplan ska man ansöka om planbesked hos kommunen. Ett planbesked är inte ett slutgiltigt ställningstagande från kommunens sida utan innebär endast att ett planarbete kommer att inledas eller inte. Planbeskedet kan inte överklagas.

Samråd

Samråd

Kommunens första version av detaljplanen kallas för ett samrådsförslag. Det är politikerna i samhällsbyggnadsnämnden som avgör om planförslaget är färdigt att skickas ut på samråd till dem som är berörda av detaljplanen. De som vill kan under samrådet lämna in synpunkter på förslaget. Tiden för samråd är normalt tre veckor. Efteråt samlas alla synpunkter och tjänstemännens kommentarer i en samrådsredogörelse.

Granskning

Granskning

Under nästa steg uppdaterar kommunen detaljplanen utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar sedan om att skicka ut planförslaget på granskning. Under granskningen får de som berörs av den nya planen möjlighet att lämna in synpunkter. Tiden för granskning är oftast tre veckor, men i vissa fall är den kortare. Efteråt samlas alla synpunkter och tjänstemännens kommentarer i ett granskningsutlåtande.

Antagande

Antagande

Efter granskningen för kommunen in eventuella ändringar. Detaljplanen skickas först till samhällsbyggnadsnämnden för godkännande och sedan till bygg och miljönämnden för antagande. Efter antagandet informeras de som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda under samrådet, granskningen eller planprogrammet. De som vill överklaga planen har tre veckor på sig efter antagandedatum.

Laga kraft

Laga kraft

Om planen inte överklagas, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet om antagande fattats. När planen väl har börjat gälla kan man börja genomföra den, till exempel söka bygglov och projektera den bebyggelse som planen medger.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny