Dricksvatten

Dricksvattnet är det viktigaste livsmedlet i Sverige. Krokoms kommun har alla förutsättningar för att kunna producera ett gott och hälsosamt dricksvatten. I kommunen är cirka 11 000 medborgare anslutna till ledningsnätet. Vi producerar ca 1 300 000 kubikmeter dricksvatten per år.

Bild på en grön, gammal vattenpump och en hink

Om du behöver hämta vatten!

Kontakta Kundcenter, 0640 161 00
Före och efter kontorstid, SOS Alarm, 063 12 67 95.

Kontroller och vattenverk

Kontroller och vattenverk

Kommunen har totalt tjugo vattenverk i med olika kapacitet. Oavsett storlek gäller samma regler för att kontrollera vattnets kvalitet. Östersunds kommun förser Byskogen och Sånghusvallen med vatten. Har du funderingar om dricksvattnet så kontaktar du Kundcenter.

Eget vatten

Eget vatten

Har du en fastighet med egen vattenbrunn så bör du ta vattenprov minst vart tredje år. Du får då reda på om vattnet är hälsosamt att dricka och inte påverkar ledningar, varmvattenberedare, diskmaskiner och annan utrustning negativt. Kontakta Bygg och miljö så får du råd om hur du gör för att ta prov.

Vattnets hårdhet

Vattnets hårdhet

Vattnets hårdhet bestäms av halterna kalcium och magnesium. Ju högre halter desto hårdare vatten. Vattnets hårdhet påverkar din tvätt. Mjukt vatten behöver inte lika mycket tvättmedel som hårt vatten. I Sverige anges vattenhårdhet i tyska hårdhetsgrader °dH där 1°dH motsvarar 10 milligram kalicumoxid per liter vatten.

  • 0-2 mycket mjukt vatten
  • 2-5 mjukt
  • 5-10 medelhårt
  • 10-20 hårt vatten
Tabell för vattnets hårdhet i kommunen

Vattenverk/ort

Totalhårdhet

pH-värde

Uddero: Krokom, Aspås, Hissmofors, Nyheden, Hägra, Dvärsätt, Rödön och Ås (ej Sånghusvallen och Byskogen)

5-7

7,7-8,0

Sånghusvallen och Byskogen

3

8,5-8,7

Nälden, Vaplan och Ytterån

2,0-2,5

7,5-8,5

Föllinge

3-4

7,3

Laxsjö

4,5-6

7,7-8,2

Skärvången

8-9

6,8-7,2

Åkersjön

2-3

7,3-7,5

Bakvattnet

1-2

8,7-9,0

Häggsjövik

3-4

7,3-7,8

Rötviken

5-6

7,9

Kälen

4-5

8,2

Kyrknäset

3-4

6,9-7,4

Rörvattnet

5-6

8,0

Valsjöbyn

5-6

8,0

Änge

5-7

7,8

Ede

5-7

7,6

Kaxås

5-7

8,0-8,3

Trångsviken

5-7

8,1

Alsen

5-7

7,8-8

Östbacken/Kluk

5-7

7,3

Jänsmässholmen

2-3

6,9-7,6

Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden

Om man bor eller verkar inom ett vattenskyddsområde finns det bestämmelser (skydds­före­skrifter) som styr vad som är tillåtet och inte. Det handlar om att du måste vara extra försik­tig med aktiviteter och användning av skadliga ämnen som kan som kan förorena vatten­täkten. Vissa aktiviteter kräver tillstånd från Bygg- och miljö.

Här följer några exempel på bestämmelser:

  • hantering av tex olja, bekämpningsmedel och växtnäringsämnen får inte ske utan tillstånd då ett eventuellt läckage kan skada eller förgifta grundvattnet
  • miljöfarlig verksamhet får inte etableras utan tillstånd
  • gräv- eller borrningsarbeten som kan påverka markens ytskikt och därmed grundvattnet får inte utföras utan tillstånd

Vi som jobbar med dricksvatten i kommunen gör regelbundna provtagningar enligt Livsmedelsverkets gällande krav. Prover tas på vattnet vid våra vattentäkter och vattenverk, i ledningsnätet och ute hos dig som kund. Vi utför även ett omfattande arbete med att se över och säkra skyddsområden runt våra vattentäkter.

Vattenskyddsområdena är oftast skyltade med gula skyltar med text Vattenskyddsområde. Dessa visar var du ska vara extra försiktig. Innan arbete som kan påverka markens ytskikt påbörjas på platsen kontakta vårt kundcenter.

Larma vid olycka!

Om det händer en olycka inom området måste Räddningstjänsten larmas så att området blir sanerat. Kontakta då räddningstjänsten: 112.

Införande av vattenskyddsområden

Människor och samhällen behöver rent dricksvatten både nu och i framtiden. Många ämnen är svåra att avlägsna i vattenverken och kan innebära att vattenverket behöver byggas om och nya reningstekniker införas. Att försöka hindra en förorening vid källan är bättre än att rena vattnet efterhand.

Vattentäkten och en del av tillrinningsområdet måste därför skyddas mot föroreningar. Läns­styrelsen eller kommunen kan förklara ett mark- eller vattenområde som vattenskydds­område för att skydda en grund- eller ytvattentillgång som används eller som i framtiden kommer att användas som vattentäkt.

Många intressenter berörs när man inrättar ett vattenskyddsområde. När ett vattenskyddsområde införs börjar särskilda föreskrifter gälla för de fastighetsägare och verksamheter som bor eller verkar i eller i närheten av det skyddande området. En vattenskyddsföreskrift gäller även verksamhetsutövare som befinner sig utanför skyddsområdet. Om en verksamhet utanför ett skyddsområde kan bidra till att en skyddad vattenförekomst förorenas är verksamhetsutövaren skyldig att iaktta hänsyn till vattenskyddsområdet.

Det är viktigt att ta hänsyn till risker som kan påverka vattenkvalitén negativt. Det kan handla om exempelvis jord- och skogsbruk (gödselhantering och upplag av skogsprodukter), upplag och fyllnadsmassor, grävning, schaktning, täktverksamhet, värmepumpar, avloppsanläggningar, väghållning, cisterner eller hantering av kemikalier och bekämpningsmedel.

Hjälpte informationen på sidan dig?