Translate site

Startsida Krokoms kommun

Solfångare och solceller

2011-10-27 antogs riktlinjer för bygg- och miljönämnden i Krokoms kommun, gällande solfångare och solceller inom detaljplanelagt område.

Enligt Plan och bygglagen (2010:900), 9 kap 2 § krävs inom detaljplan bygglov för annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Kommunen kan bedöma solfångare på tak och/eller vägg som en bygglovspliktig fasadändring, men även att dessa kan bedömas som en åtgärd vilken inte omfattas av bygglov.

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader gäller enligt plan- och bygglagen (2010:900), 9 kap 5 § att inom ett område med detaljplan krävs inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

I Plan- och byggförordning (2011:238), 6 kap 1 § anges ett antal andra anläggningar än byggnader som omfattas av bygglov. Solfångare och solceller är inte angivet bland dessa.

Bygg- och miljönämnden bedömer att solfångare och/eller solceller är en åtgärd som inte väsentligt ändrar husets eller områdets karaktär enligt plan- och bygglagen (2010:900), 9 kap 5 §. Bygg- och miljönämnden beslutar därför att det inte krävs bygglov för solfångare och/eller solceller på tak och fasad inom detaljplanelagt område, under förutsättning att byggherren tillfrågar de grannar som berörs och att de godkänner åtgärden. När det gäller kulturminnesmärkta hus krävs det alltid bygglov för att sätta solfångare/solceller på tak och fasad.

Bygg- och miljönämnden vill genom detta visa att man uppmuntrar kommuninvånarna till att använda sig av förnyelsebar energi.

Uppdaterad 2013-05-24 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se