Translate site

Startsida Krokoms kommun

Strandskyddsdispens

Det krävs särskilda skäl för att man ska få ge dispens från strandskyddet, eller ta bort det.

Det kan till exempel röra sig om att det område man vill bygga inom redan är ianspråktaget eller att någon vill bygga en byggnad som måste ligga vid vattnet. Vid alla dispenser måste man ändå lämna en fri passage närmast vattnet.

När man fattar beslut om man ska ge dispens från strandskyddet eller inte tar man alltid hänsyn till om förändringarna påverkar friluftsliv, djur och växter negativt på olika sätt.

I lagen miljöbalken 7 kap 18 c § står det att det bara finns sex godtagbara skäl för att ge dispens:

  • Den aktuella platsen har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Exempel: Inom en hemfridszon eller bestämd tomtplats kan dispens ges för ytterligare byggnader.

Exempel: Det ursprungliga huset t.v. har en hemfridszon. Dispens kan medges för den nya byggnaden t.h. då den är likvärdig och ska tjäna samma syfte.

  • Den aktuella platsen är väl avskilt från området närmast strandlinjen genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering.
  • Det rör sig om en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området.
  • Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.
  • Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
  • Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Det är bygg- och miljönämnden som tar beslut i ärenden om strandskyddsdispens. Om bygg- och miljönämnden finner skäl för en dispens ska nämnden i sitt beslut ange vilken tomtplats som får hävdas med stöd av beslutet. Bygg- och miljönämnden kan i vissa fall sätta villkor för dispensen, till exempel att tomtplatsens gränser ska markeras med staket, så att det på marken tydligt framgår vad som är tomt och vad som är mark där allmänheten äger rum att vistas.

Strandskyddsdispensen upphör att gälla såvida inte den avsedda åtgärden har påbörjats inom två år och slutförts inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft. Länsstyrelsen har rätt att upphäva beslutet inom tre veckor från det att verket fått beslutet.

Processen för strandskyddsdispens

Strandskyddsdelegationen har lanserat en interaktiv guide som hjälper dig att få överblick över juridiken kring dispensärenden. Du klickar dig enkelt fram i elva steg och kan om du vill ta del av fördjupande texter och filmer.
Starta guiden härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Undantag från strandskyddsdispens

I vissa fall behöver man inte söka strandskyddsdispens. Läs mer under rubriken Undantag från strandskyddsdispens.

Uppdaterad 2017-09-15 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se