Translate site

Startsida Krokoms kommun

Eget avlopp

Om du inte har tillgång till kommunalt avloppsnät måste du ordna en egen avloppsanläggning.

Bestämmelser om sådana anläggningar finns i Miljöbalken och i Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Grundkravet är att spillvattnet ska genomgå längre rening än slamavskiljning.

Tillstånd/anmälan

Innan man anlägger en avloppsanordning måste man enligt miljöbalken söka tillstånd för detta hos Bygg och miljö. Det gäller om man har vattentoalett. Gäller det bara bad-, disk- och tvättvatten krävs det i normalfallet endast en anmälan. I vissa skyddszoner krävs tillstånd även för dessa anläggningar.

Vid behandling av avloppsärenden bedömer Bygg- och miljö vilka miljökonsekvenser den planerade anläggningen kan få, t ex om det finns risk för förorening av vattentäkter. Dessutom bedöms de tekniska förutsättningarna för att kunna utföra den efterbehandling man valt mm.

Om du funderar på att ordna enskild avloppsanläggning bör du i god tid kontakta Bygg- och miljö. Det beror på att fastighetsägare i närheten (inom ca 75 meter) behöver informeras och få tid att svara. Lämna därför in din ansökan i god tid. Lagstiftningen säger att handläggningen ska göras inom sex veckor men vi strävar efter att handlägga ärenden så snabbt som möjligt.

Slamavskiljare

Om man har en vattentoalett måste man ha en trekammarbrunn med efterföljande infiltrationsanläggning eller en sluten tank. För BDT (bad-, disk- och tvätt)-vatten godkänns en tvåkammarbrunn med efterföljande infiltrationsanläggning. En enkammarbrunn är aldrig godkänd. Tömning av slammet behöver ske med lämpligt intervall. Tömning får endast utföras av kommunens avtalde entreprenör. Under vissa förutsättningar kan man själv ta hand om slammet. Ansökan om eget omhändertagande skickas till Bygg och miljö.

Efterbehandling

Det avslammade spillvattnet innehåller en hel del mikroorganismer och kemikalier och måste därför renas ytterligare. Denna rening kan göras på olika sätt, beroende på områdets känslighet, markens beskaffenhet, närhet till grundvatten mm.

När det gäller områdets känslighet har kommunen delats in i områden med två skyddsnivåer, normal respektive hög skyddsnivå.

Exempel på tekniker som klarar normal skyddsnivå:

  • WC och BDT till infiltration.
  • WC och BDT till markbädd med fosforfälla.
  • WC (med urinseparering) och BDT till infiltration eller markbädd.

Exempel på tekniker som klarar hög skyddsnivå:

  • Torrtoalett + BDT till infiltration eller markbädd.
  • Minireningsverk som uppfyller krav på reduktionsnivåer.
  • WC (extremt snålspolande) till sluten tank, BDT till infiltration eller markbädd.

Markens beskaffenhet kan man ta reda på genom att t ex ta ett jordprov och analysera kornstorleken i provet. Läs mer om markundersökningar i broschyren "Planera för avlopp" som du hittar här till höger.

Eget omhändertagande av slam

Eget omhändertagande av slam kan godkännas efter särskild prövning. Ansökan om dispens görs på särskild blankett och prövas av Bygg- och miljö. För att få ta hand om slammet själv måste man kunna visa att slammet kan omhändertas så att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppkommer.

Uppdaterad 2017-12-20 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se