Beslutet att flytta Landöns förskola nu överklagat

genre, förskolan Landön

Barn och utbildningsnämndens beslut att flytta verksamheten från Landöns förskola har väckt starka reaktioner och beslutet har överklagats till förvaltningsrätten.
- Vi förväntar ett beslut från förvaltningsrätten i frågan om överklagandet under sommaren, säger kommundirektör Tomas Jonsson.

Det var i början av juni som barn- och utbildningsnämnden beslutade att flytta förskoleverksamheten i Landön till upptagningsområdets andra förskolor i Tulleråsen, Änge och Kaxås. Beslutsfattarna angav vikande barn- och elevunderlag som huvudargument för beslutet. Till hösten var sex barn inskriva på Landöns förskola men bara ett barn tillhör ordinarie upptagningsområde Landön. Övriga barn tillhör Tulleråsen och Föllinge upptagningsområde. Landöns fritidsverksamhet hade 4 elever inskriva till höstterminen.
I det beslutsunderlag som ligger pekar också Jan Colm, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen, på brister i Landöns verksamhetslokaler. Bristerna påverkar ”barnens och personalens fysiska arbetsmiljö och barnens lärmiljö”, skriver Jan Colm i sitt tjänsteyttrande.

Reaktioner från fler håll

Den politiska oppositionen med Sverigedemokraterna, Vänstern och Centerpartiet reserverade sig mot beslutet. Centerpartiet anger flera argument för sin reservation. De anser att ärendet är dåligt handlagt och att varken vårdnadshavare, personal eller opposition har haft insyn i frågan om verksamhetsflytt. Vidare hävdar partiet att den ekonomiska analysen inför beslut är undermålig. De framför också att ärendet inte har behandlats i samråd med de fackliga organisationerna.
Även medborgarinitiativet Krokoms växtkraft, som aktivt jobbat för en levande landsbygd, har regerat. På ett allmänt stormöte i Enarsvedjan i slutet av juni framfördes kritik bland annat mot bristande delaktighet. Att beslutet tagits så snabbt kritiserades också. I samband med medborgarmötet meddelade den politiska majoriteten att flytten från Landön skjuts fram till första oktober. Detta för att ge berörda förskolor/fritids mer tid till överlämning och mottagande av barn och elever.

Väntar på besked

Efter mötet i Enarsvedjan har också nämndens beslut om verksamhetsförflyttning överklagats till förvaltningsrätten. Krokoms Kommun väntar nu på besked från rätten. Sannolikt kommer detta före 1 oktober.
- Vi förväntar ett beslut från förvaltningsrätten i frågan om överklagandet under sommaren, säger kommundirektör Tomas Jonsson.

Meny