Klagomål på dricksvattnet i Nälden, Vaplan och Ytterån

Krokom vatten har sedan den 15 augusti fått in flertalet klagomål på att vattnet luktar och smakar illa inom Näldens vattenverks distributionsområde. Krokom vatten har sedan dess utrett vad som kan ha orsakat kvalitetsförsämringen. Tack till våra abonnenter som bidragit till uppföljnings- och utvärderingsarbetet.

Nu är reservoarer rengjorda och rutinmässigt genomgångna och vattenledningssystemet är genomspolat. Vi fortsätter att följa upp vidtagna åtgärder och genomförd vattenomsättning. Vattenprover togs på vattenverket och ledningsnätet under förra veckan (v 37).

För tillfället pågår fortsatt uppföljning av reningsprocesserna i vattenverket och så avvaktar vi resultaten på vattenproverna. Syftet är att få ytterligare underlag till utredningen. Alla uppgifter blir ett stöd för att förstå en möjlig orsak till kvalitetsförsämringen.

Vattentemperaturen är som högst under augusti och september månad i Näldsjön.

Vattnets lukt och smak

Laboratoriet gör även bedömning av lukt på vattnet. När ett vatten har en tydlig smak och lukt är det en estetisk anmärkning (tjänligt med anmärkning). Vid stark lukt och smak på vattnet, uppenbart motbjudande, bedöms det som otjänligt.

Vattnets lukt har ofta naturliga orsaker, till exempel påverkan från mossa, jord, lera eller likande. Vattnets temperatur påverkar hur starkt det smakar och luktar.

Vattnets temperatur

Dricksvatten tas från Näldens vattenverk som tar sitt råvatten (sjövatten) från Näldsjön. Ibland kan konsumenter uppleva lukt och smak på dricksvattnet (det renade vattnet) och det skulle kunna grunda sig på ett tillfälligt försämrat råvatten. Ett råvatten försämras av perioder med högre vattentemperaturer.

Ut från vattenverket får vattnet maximalt vara 20 grader, men så varmt är det inte i normalfallet. Det finns inga krav på temperaturen på vattnet som når dig som kund, utan det får den temperatur som omgivande mark har. Vattenledningarna ska ligga på frostfritt djup så det kan vara kallt men inte under noll grader. På sommaren stiger ofta temperaturen något jämfört med vinterhalvåret. Vattentemperaturen påverkas också av ledningarna inne på den egna tomten och i byggnaden.

Uppdaterad information i ärendet sker kontinuerligt här på kommunens webbplats.

Länk till mer information om hur dricksvattnet kvalitetssäkras

Få sms-aviseringar vid störningar vattendistribution

Information vid planerade driftåtgärder som kan orsaka störningar på vattendistributionen informeras via SMS till vattenabonnenter som har tjänsten om SMS avisering.

Länk till mer information om SMS-tjänsten