Vattnet i Nälden, Vaplan och Ytterån är tjänligt – behöver inte kokas

De två senaste provtagningarna visade att vattnet är tjän­ligt i Nälden, Vaplan och Ytterån. Kokrådet återkallas nu av bygg- och miljöavdelningen som är tillsynsmyndighet.

Kommunen har hittat vattenläckor på ledningsnätet och arbetet med att laga dessa är påbörjat och fortsätter.

Sträckor på avloppsledningsnätet är filmade och granskade för att upp­täcka eventuella ledningsbrott där avloppsvatten kan läcka ut och föro­rena marken där dricksvattenledningar ligger. Ett ledningsbrott har på­träffats och ska åtgärdas snarast.

Vi fortsätter med utökad provtagning på ledningsnätet. Vi fortsätter även med att utreda inkomna klagomål som smak och lukt som kom in i au­gusti och september men också från tidigare år.

Klagomålen är ut­spridda längs ledningsnätet. En åtgärd som vi utreder är om en föränd­ring i vattnets beredning i vattenverket kan ge en redu­cerad smak och lukt på vattnet som sedan distribueras.

Vi uppmanar alla som uppfattar att de har fortsatt dålig vattenkvalité att kontakta kundcenter för anmälan. Anmäls problem hjälper det oss i ar­betet att lokalisera eventuellt ytterligare problem som inte har upp­täckts.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny