Revisorer

Vi är valda för att se till att våra politiker och anställda i kommunen utför det som har beslutats, för att vi ska kunna få den service som ekonomin ger utrymme till. Men, vi sitter inte i knät på någon, utan är helt självständiga i vår granskning.

Här hittar du revisionsrapporter

Revisionen ska:

  • Vara framåtsyftande, leda utveckling, förbättring och en effektivare verksamhet.
  • Vara medborgarnas förlängda arm och verka för kommuninvånarnas bästa.
  • Uppfattas som en tillgång i det demokratiska arbetet och vara ett stöd till arbetet i styrelser och nämnder.
  • Genomföras i positiv anda genom dialog med förvaltningar och nämnder.
  • Se till att kommunfullmäktiges beslut genomförs beträffande mål och riktlinjer angående styrelsers och nämnders verksamhet.
  • Granska att nämnderna har en effektiv resursanvändning och följa upp kvaliteten i de olika verksamheterna.
  • Arbeta på ett sådant sätt att arbetet leder till konkreta resultat.
  • Ställa krav på nämnder, styrelser och förvaltningar. Detta förutsätter att vi har goda kontakter med medborgare, förtroendevalda och anställda.

God revisionssed

God revissionssed

God revisionssed är den praxis som råder bland förtroendevalda revisorer och sakkunniga och som inte är reglerad i lag, reglemente eller på annat sätt.

Den goda seden anger de förhållningssätt som bör råda i arbetet. Den belyser också revisionsprocessen och det nödvändiga i att göra urval utifrån kriterierna väsentlighet och risk.

Planering av revisionsarbetet är viktigt, bland annat med hänsyn till de ekonomiska ramar som står till revisorernas förfogande.

Numera ska all verksamhet granskas årligen och i vårt arbete behöver vi professionell hjälp. Till det anlitar vi KPMG, som på vårt uppdrag utför granskning. KPMG är sakkunnigbiträde åt revisionen i drygt 80 kommuner och har experter inom offentlig sektor placerade på 20 orter i landet.

Ta gärna kontakt med oss!

penna på papper med siffror på
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny