Författningssamling och styrdokument

Alla kommunala föreskrifter och styrande dokument bildar tillsammans kommunens författningssamling. Det är alltså det regelverk som kommunfullmäktige har beslutat.

Här ingår de olika nämndernas delegationer, det vill säga hur ansvar och befogenheter har fördelats i verksamheten.

Policydokumenten anger kommunens förhållningssätt i olika frågor. Program, planer och strategier visar vad kommunen ska uppnå inom ett visst område. Riktlinjer anger ramarna för de anställdas handlingsutrymme i en viss fråga.

Författningssamlingen innehåller även lokala ordnings- och trafikföreskrifter som kommunen utfärdar för den allmänna ordningen och säkerheten på offentlig plats i kommunen.

Under uppdatering

Dokumenten till denna sida håller på att till­gänglig­hets­anpassas och laddas upp allt eftersom.

Reglementen och arbetsordning

Delegationer

Avgifter och taxor

Avgifter och taxor

 

Lokala föreskrifter

Lokala föreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Krokoms kommunPDF

Hälsoskyddsföreskrifter

Föreskrifter om förbud mot tomgångskörningPDF

Lokala föreskrifter om förbud mot trafik med motordrivna fordon

Renhållningens lokala föreskrifter för avfallshantering

Planer

Planer

Policyer

Policyer

 • Alkohol- och drogpolicy för förtroendevalda
 • Policy för servering av alkoholdrycker
 • Policy för alternativa driftsformer
 • Kvalitetspolicy för socialnamnden
 • Måltidspolicy
 • Miljöpolicy/miljömål
 • Skogsbrukspolicy
 • Arbetsmiljöpolicy
 • Policy och mål för samiskt förvaltningsområde

 Strategier

Strategier

Program

Program

 • Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare
 • Tillgänglighetsprogram

Riktlinjer

Riktlinjer

 • Riktlinjer för mat i förskolan
 • Riktlinjer för mat i skolan
 • Riktlinjer för mat i äldreomsorgen

Regler

Regler

Hjälpte informationen på sidan dig?