Kommunarkiv

Kommunarkivet fungerar som kommunens minne och har till uppgift att bevara kommunens handlingar. Arkivet är slutarkiv både för den nuvarande förvaltningens handlingar, men även för de kommuner som gått upp i Krokoms kommun genom åren.

I varje kommun finns en arkivmyndighet, i Krokom är det kommunstyrelsen som har den funktionen och kommunarkivet som är dess verkställande organ. I kommunarkivet förvaras kommunala handlingar från 1863 och fram till idag. Här hittar du exempelvis kommunala protokoll, fattigvårdsstyrelsens handlingar, ritningar, betyg, klasslistor och mycket mera - en spännande kommunal historia.


Rätt att ta del av handlingar

Enligt offentlighetsprincipen, som stadgas i Tryckfrihetsförordningen, har allmänheten rätt att ta del av dessa handlingar. För att kommunen ska kunna tillgodose rätten till insyn är det viktigt att ha god ordning i arkivhandlingarna, att de vårdas, bevaras och förvaras på ett bra sätt.


Enligt arkivlagen ska en myndighets arkiv bevaras, hållas ordnat och vårdas så att det tillgodoser:

 • Rätten att ta del av allmänna handlingar
 • Behovet av information för rättsskipning och förvaltning
 • Forskningens behov

Välkommen att kontakta Mikael i arkivet!

Är du intresserad av att ta del av någon specifik handling eller vill du veta mer om alla spännande handlingar som finns i kommunarkivet?
Ring eller mejla kommunarkivarie Mikael Andersson, boka ett besök eller ställ dina frågor via mejl.

Telefon: 0640 161 00, mejl: kundcenter@krokom.se

Vilken uppgift har kommunarkivet?

Vilken uppgift har kommunarkivet?

Kommunarkivets främsta uppgift är att bevara kommunens handlingar för framtiden och hjälpa allmänheten och kommunens medarbetare att finna de uppgifter de söker.


Verksamheten regleras inom kommunen av bland annat ett arkivreglemente som fastställdes av kommunfullmäktige i sin senaste version 2016.


Länk till krokoms arkivreglemente Pdf, 324.6 kB, öppnas i nytt fönster.

I kommunarkivets uppdrag ingår även:

I kommun­arkivets uppdrag ingår även:

 • Att utöva tillsyn (myndighetsutövning) i form av inspektioner över kommunens nämnder och verksamheter i frågor som rör arkiv- och in­formationshantering.
 • Att samverka med nämnder och ver­ksamheter med att upprätta dokument­hanterings- och arkivbildningsplaner (DA-planer) samt arkivbeskrivningar över verksamheten som bedrivs.
 • Att utforma övriga styrdokument för kommunens arkiv och informations­hantering
 • Att informera och utbilda kommunens medarbetare i arkiv och informations­hantering
 • Att bevaka föränd­ringar i lagar och föreskrifter inom området arkiv och in­formationshantering
 • Att delta i utvecklingsarbetet av kommunens in­formationshantering
 • Att medverkar i olika projekt och arbets­grupper i syfte att bevaka frågorna inom arkiv och in­form­ationshanteringen
 • Att ge information inför leveranser av arkivhandlingar till kommunarkivet
 • Att ordna och förteckna arkiv i kommunarkivet
 • Ansvara för att göra informationen i kommunarkivet tillgänglig vid såväl interna som externa förfrågningar
 • Ansvara för vården av arkivbeståndet i kommunarkivet
 • Att hantera heraldiska frågor (kommunvapnet)


Vilka handlingar finns i kommunarkivet?

Vilka handlingar finns i kommun­arkivet?

Inom den kommunala verksamheten produceras mängder med handlingar, protokoll, beslut, betyg, skolhälso­journaler, gamla bilder och mycket mer. Dessa handlingar är så kallade allmänna handlingar och utgör kommunens arkiv. Den myndighet som skapar ett arkiv och lämnar handlingar efter sig kallas för arkivbildare.

En myndighet är i vårt fall till exempel kommunstyrelsen, de olika nämnderna och likställda som exempelvis Krokomsbostäder AB.

Kommunarkivet förvarar förstås nuvarande Krokoms kommun som bildades 1974, men även de föregående kommunernas arkiv.

Vad är en allmän handling?

Vad är en allmän handling?

I princip är alla kommunens handlingar allmänna då de antingen upprättas eller inkommit och är förvarade av kommunen, om de inte är arbetsmaterial (på väg att bli färdigställda).

De allmänna handlingarna är en del av kommunens arkivbestånd i den stund de tillkommer och är färdiga. Om arbetshandlingar bevaras blir de också allmänna handlingar.

En del handlingar är belagda med sekretess, exempelvis med hänsyn till person. Detta regleras i offentlighets- och sekretesslagen. För handlingar belagda med sekretess följer sekretessen med vid överföringar av handlingarna till kommunarkivet. Handlingar överförda till kommunarkivet övergår i arkivmyndighetens ägo.


Internationell kod

Internationell kod

Krokoms kommunarkivs internationella kod är: SE/Z009

Alla arkivbestånd innehåller denna kod, ett exempel:

SE//Z009/K74-KS (Sverige/Krokoms kommunarkiv/Krokoms kommun(1974)/kommunstyrelsen)

Kommunens historia 1862—

Kommunens historia

I mars 1862 förordnade Kunglig Majestät att varje socken skulle utgöra en egen kommun.
I augusti samma år kallades ombud för socknarna till allmänt landsting för att diskutera tillämpningen av förordningen om kommunalstyrelse på landet. Innan året var slut hade man inrättat kommunalstämma och kommunalnämnd. Kommunalförordningen kom till för att ge medborgarna i Sverige ett ökat lokalt självstyre.

1950 fick respektive ordförande i kommunalstämmorna i uppdrag från Länsstyrelsen att bilda en ny kommun. Arbetet började med en kommunalstämma där man inrättade bland annat kommunalnämnd med representanter från de kommuner som skulle sammanslås. Sammanslagningen skulle börja gälla från och med den 1 januari 1952. Detta innebar att de "gamla" kommunerna existerade jämsides med den "nya" kommunen mellan den 1 januari 1950 och 31december 1951.

De sammanslagningar som skedde under 1960- och 1970-talen fick en lite annan utformning. I stället för att inrätta en parallellorganisation tillsattes så kallad sammanläggningsdelegerade några år innan den aktuella sammanslagningen skulle ske. Dessa delegerade hade att samordna de sammangående kommunerna så att den nya organisationen skulle kunna fungera på ett så bra sätt som möjligt.

Krokoms kommun bildades 1974.

Ett träd med färglada löv och under markytan ses rötter med namngivna socknar, församlingar och kommuner från 1863 fram till 1974 då Krokoms kommun bildades.Förstora bilden
boksidor
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny