Krisberedskap

Krisberedskap handlar om medborgarnas och samhällets förmåga att hantera oönskade händelser och kriser.

Omvärlden och samhället förändras hela tiden. Det betyder att vi ständigt ställs inför nya hot och risker. Vårt moderna samhälle är också beroende av en mängd olika funktioner. Datorer och IT-system måste fungera och de är i sin tur beroende av elförsörjning som i sin tur är beroende av datorer.

För att klara av stora påfrestningar behöver vi kunna använda alla resurser i samhället och göra alla delaktiga i att förebygga och hantera kriser.

 • myndigheter
 • kommuner
 • landsting
 • näringsliv
 • organisationer
 • privatpersoner

Alla har ett ansvar.

Kommunens ansvar

Kommunens ansvar

Kommunerna har en viktig roll i samhällets krisberedskap. Ju bättre kommunerna är på att hantera en kris, desto bättre blir hela samhället på krishantering.

Kommunen är ansvarig för verksamhet som måste fungera även under kriser, exempelvis:

 • äldreomsorg
 • vattenförsörjning
 • fjärrvärme
 • räddningstjänst
 • skola

Enligt Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser och höjd beredskap måste kommunen planera för hur vi ska kunna minska risken för att något drabbar verksamheten men också för att kunna hantera allvarliga störningar i verksamheten. Enligt samma lag behöver kommunen göra följande:

Risk och sårbarhetsanalyser

Kartlägga de risker och hot som finns i det egna området. Det kan vara att det går många transporter med giftiga kemikalier genom ett tätbebyggt område. Att det finns vattendrag som riskerar att svämma över vid snösmältning och ihärdigt regnande eller att det finns risk för dammbrott. De risker och hot man har identifierat sammanställs i en så kallad risk- och sårbarhetsanalys.

Plan för extraordinära händelser

Kommunen är också skyldig att ta fram en särskild plan för hur man ska agera och hantera en allvarlig störning i den kommunala verksamheten. Se krisledningsplanen.

Krisledningsnämnd

Om kommunen drabbas av en allvarlig kris som medför att kommunen får svårt att klara av den verksamhet som måste fungera ska en särskild krislednings­nämnd inrättas. I Krokoms kommun motsvaras den av ledamöterna i kommun­styrelsen. Krislednings­nämnden har, i ett krisläge, rätt att fatta beslut som rör all verksamhet i kommunen. Detta för att kunna fatta snabba beslut om olika åt­gärder för att hantera ett akut läge.

 

Här kan du se reglemente för kommunstyrelsen

Geografiskt områdesansvar

Kommunerna är också skyldiga att se till så att olika aktörer i kommunen (exempelvis företag, frivilligorganisationer och myndigheter) samarbetar. Både i planeringen av hur svåra olyckor och kriser ska kunna undvikas, men också under själva hanteringen av en kris. Det kallas för att kommunen har ett geografiskt om­rådes­ansvar. I uppdraget ligger också att ansvara för en samordnad information till allmänheten. Se kriskommunikationsplanen.

Övning och utbildning

Klarar vi inte de vardagliga olyckorna, får vi svårt att klara en mer omfattande kris eller ett krig. Det är också viktigt att lära av inträffade kriser för att kunna hantera nästa svåra händelse ännu bättre och inte upprepa de misstag som gjordes. Enligt lag måste bland annat kommuner öva och utbilda både sina tjänstemän och politiker inför kriser.

Ditt och mitt ansvar

Ditt och mitt ansvar

Alla har vi ett ansvar för att vi ska kunna leva i en så trygg och säker kommun som möjligt. Kommuner, landsting, myndigheter och företag är skyldiga att ha en beredskap för olyckor och kriser, men det är också viktigt att privatpersoner tar ansvar för sin egen säkerhet.


Vid en samhällskris kommer resurserna inte att räcka till alla drabbade samtidigt. Stöd och insatser måste i första hand gå till de mest utsatta och i akut behov av hjälp. Andra kommer att behöva klara sig själva en tid. Hur länge går inte säga, det beror på vad som har hänt och på krisens omfattning.

Hur förberedd är du vid en kris? (Hemberedskap)

Ett säkert samhälle förutsätter att privatpersoner tar sitt ansvar och är förberedda på att kunna hantera en vardag då samhällets normala service och tjänster inte fungerar normalt.


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar alla som har möjlighet att förbereda sig för att kunna klara exempelvis behovet av mat och vatten i några dygn.


Se broschyren om krisen eller kriget kommer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Packa en krislåda för minst 72 timmar eller mer. Kom ihåg att packa saker som är extra viktiga för just dig, såsom personliga mediciner. Viktigast är

 • Vatten
 • Värme
 • Mat
 • Kommunikation

Det finns bra information om hur du kan förbereda dig på hemsidorna:


Krisstöd för allmänheten POSOM

Krisstöd för allmänheten POSOM

I Krokoms kommun, liksom i de flesta andra kommuner i Sverige, finns ett kris­stöd som kallas POSOM, Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid olyckor och katastrofer. Det är en frivillig organisation som kan fungera som en extra resurs vid oväntade och akuta händelser. Gruppens uppgift är att försöka lindra i akuta situationer och förebygga psykisk ohälsa på lång sikt. I Posomgruppen ingår som regel representanter från kyrkan, primärvården, polisen, socialtjänsten och skolan.

I samband med olyckor, dödsfall och andra liknande plötsliga händelser blir vi utsatta för starka intryck och känslomässiga påfrestningar. Många upplever olika efterverkningar lång tid efteråt.

Det är därför viktigt att få stöd och hjälp att bearbeta det som inträffat för att kunna gå vidare i livet.

Vem kallar in Posom-gruppen?

Gruppen kallas in av SOS via:

 • Räddningstjänst
 • Polis
 • Jourhavande läkare

Posom-gruppen ska vid behov vara medmänniska under begränsad tid som komplement till samhällets redan befintliga resurser. Gruppen samverkar med övriga kommuners, regionens och andra verksamheters krisorganisationer.

Information vid händelser

Information vid händelser

När något inträffar som påverkar de som bor, lever och vistas i Krokoms kommun kommer information finnas på webbplatsens förstasida. Kommunen lägger även ut krisinformation på facebook

Länk till kommunens Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Viktiga telefonnummer

112 – nödnummer

Nödnumret ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö.

Problem att nå 112 via mobiltelefonen?

 • Stäng av mobiltelefonen
 • Ta ut SIM-kortet
 • Starta mobiltelefonen

Då går mobiltelefonen över på andra operatörers nät under förutsättning att de har täckning i området.

113 13 - krisinformationsnummer

Sveriges informationsnummer vid stora olyckor och kriser. Du ringer det för att både få och lämna information och numret är tillgängligt dygnet runt årets alla dagar. Numret är till för att minska belastningen på nödnumret 112 vid stora händelser.

114 14

Ring 114 14 för alla ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser. Det är öppet dygnet runt, alla dagar under året.

1177

Ring 1177 om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver rådgöra med en sjuksköterska eller om du vill få hjälp med att hitta rätt i vården.

Du kan själv läsa om till exempel sjukdomar, läkemedel och behandlingar på hemsidan:

länk till 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Viktig meddelande till allmänheten (VMA)

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är en varning till allmänheten vid till exempel gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka. Varnings- och informations­systemet kan också användas för att ge beredskaps­larm och flyg­larm om landet skulle råka i krig.

Allmänheten kan uppmärksammas om VMA på flera sätt

 • Genom varningssignalen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) som ljuder med en sju sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad under minst två minuter.
 • Varning via radio och tv.
 • Varning genom ett talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området.
 • Varning genom ett sms-meddelande till mobiler som är adressregistrerade i det drabbade området. VMA via SMS är en kompletterande tjänst. Det är den aktör som begär VMA som utifrån varje enskild händelse avgör om tjänsten ska användas.
 • Varning genom ett sms-meddelande till mobiler som befinner sig i området. Detta sker genom positionering av mobiltelefoner enligt den lagändring som träder i kraft den 1 juli 2017. Det är den aktör som begär VMA som utifrån varje enskild händelse avgör om tjänsten ska användas.

Hur man ska agera vid VMA

När du hör signalen eller tar emot varningen via telefon ska du:

 • Läsa och följa instruktionerna noga
 • Gå inomhus.
 • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
 • Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information.
 • På SVT:s Text-TV sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.
 • För information vid ett VMA, ring informationsnumret 113 13 eller följ information på www.krisinfo.se

Mer om viktiga telefonnummer finns på SOS – Alarms hemsida:

Länk till SOS Alarms hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

en varningskon i trafiken
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny