Stöd och bidrag för kultur och folkbildning

Krokoms kommun kan pröva och bevilja bidrag till olika typer av kulturverksamheter som arrangeras av föreningar och organisationer. Studieförbund kan ansöka om anslag till fortbildning.

Kultur

Ett rikt kulturliv gynnar den regionala identiteten och är en nödvändig förutsättning för en regions tillväxt och utveckling. Långsiktiga och strategiska satsningar på kultur ger positiva effekter på kommunens sociala utveckling och näringsliv.

Kommunens ansvar är att utveckla den lokala kultur­verksamheten så att den främjar både kommuninne­vånarens kulturella välfärd och kommunens och regionens utveckling.

Kultursatsning för barn och ungdom ska ha hög prioritet.

Ansökan kulturbidrag

Har du frågor så kontaktar du kultursamordnaren.

Länk till blankett för ansökan kultur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Klicka här för att läsa mer om bidragsnormer och hur du ansöker

Bidragsnormer kultur

Ekonomiskt stöd för verksamheter inom kulturområdet.

Normer för ekonomiskt stöd för verksamheter inom kulturområdet


Ett rikt kulturliv befrämjar den regionala identiteten och är en nödvändig förut­sättning för en regions tillväxt och ut­veckling. Långsiktiga strategiska satsningar på kultur ger viktiga positiva effekter på kommunens sociala utveckling och näringsliv.


Allmänna bestämmelser

Krokoms kommun kan inom ramen för budgeterat anslag pröva och bevilja bidrag till föreningar och organisationer som bedriver kulturverksamhet. Bidraget avser att främja och stödja kultur­verk­samhet som kommunen bedömer som an­ge­lägen. Med kulturverksamhet avses områden som:

 • teater
 • dans
 • musik
 • bild & form
 • film och media
 • litteratur
 • kulturhistoria och därmed jämförbar verksamhet

Önskvärt är att sökande för­ening/organi­sation tar del av erbjudna fort­bildningar/före­läsningar etcetera för att stärka sig och sin förening/organisation.


Bidrag till kulturverksamhet kan beviljas förening/organi­sation som

 • har sin huvudsakliga verksamhet inom Krokoms kommun
 • bedriver verksamhet som är öppen för alla
 • lämnar in, från kommunen tillhanda­hållen, ansöknings­blankett för kultur­bidrag i god tid före arrange­manget­/aktiviteten
 • har en tydlig budget där annan med­finansiering alltid ska finnas med
 • kan ställa sina räkenskaper och redo­visningshandlingar till förfogande för granskning på det sätt som kommunen bestämmer
 • arbetar för jämställdhet, ungdomars inflytande och bidrar till kulturell mångfald

Bidrag utgår inte till

 • kostnader för produktion eller ut­givning av CD-skivor, film, foton, böcker med mera
 • Undantag kan göras av material som bedöms som synnerligen värdefullt för allmänheten eller kommunens utveckling. I stället för bidrag till produktionen kan stödköp av produkt bli aktuell.
 • aktiviteter på slutna medlemsmöten
 • lägerverksamhet eller resor

Marknadsföring

Om bidraget utgår till någon form av arrange­mang ska kommunens logga användas i samband med marknadsföringen.

Arrangemanget kan även marknadsföras i kommunens evenemangskalender.


länk till sida där du lägger in ditt evenemang


Så här söker du kulturbidrag från kommunen

Folkbildning

Folkbildningsarbetet är fritt och frivilligt. Detta innebär en frihet för studieförbunden att själva forma sina mål och sin verksamhet.

Kommunens stöd ger studieförbunden möjlighet att, utifrån respektive förbunds idémässiga förankring, i demokratiska former bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen.

Ansökan anslag folkbildning

Har du frågor kontakta vår enhetschef för kultur och ungdom.

Länk till blankett för ansökan anslag folkbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Klicka här för att läsa mer om anslagsnormer folkbildning och hur du ansöker

Anslagsnormer folkbildning

Ekonomiskt stöd för studieförbund att bedriva och främja folkbildning

Målsättning

Folkbildningsarbetet är fritt och frivilligt. Detta innebär en frihet för studieförbunden att själva forma sina mål och sin verksamhet.


Kommunens stöd till studieförbunden ger dem möjlighet att, utifrån respektive förbunds idémässiga förankring, i demokratiska former bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen.


Utifrån de statliga direktiven om studieförbundens uppdrag i fyra syften fördelar kommunen sitt stöd:


 • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
 • Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
 • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
 • Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.


Allmänna bestämmelser

Kommunanslag utgår till inom kommunen verksamma studieförbund vars centrala organisation godkänts för statsbidrag av Folkbildningsrådet.


Krokoms kommun ska ha minst en överläggning med studieförbunden per år kring studieförbundens verksamhet och samverkan med kommunen.


Verksamheten i form av studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram skall vara statsbidragsberättigad enligt Folkbildningsförordningen för att bilda underlag till kommunalt anslag.


Krokoms kommun fastställer årligen det totala anslaget till studieförbundsverksamheten. Anslaget fördelas i princip på samma grunder som statsbidraget.


Anslagen fördelas mellan de studieförbund som planerar att under året genomföra folkbildningsverksamhet i kommunen.


Anslaget skall användas till verksamhet som genomförs i kommunen och som i huvudsak vänder sig till kommunens invånare.


Fördelningsmodell

Fördelningen av det kommunala anslaget till studieförbunden bygger på den fördelningsmodell som Folkbildningsrådet har fastställt, men har i vissa stycken förenklats för att bättre passa kommunen och verksamheten i kommunen.


Den procentuella fördelningen av det kommunala stödet är följande:


Organisationsanslag 10 procent

Tillgänglighetsanslag 8 procent

Verksamhetsanslag 82 procent

I dokumentet Anslagsnormer folkbildning finns utförlig information.

 


Så här söker du anslag till folkbildning

närbild på en gitarrists hand
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny