Translate site

Startsida Krokoms kommun
Europeiska unionen, europeiska socialfonden loga

Navigator

Navigator är ett projekt som tidigare delvis finansierades genom EU: s sociala fond. Verksamheten byggde på ett uppdrag från kommunstyrelsen i Krokoms kommun. Projektet startade 1 maj 2008 och pågick fram till 30 april 2011. Navigator fick 4,5 miljoner kr i EU-stöd under en treårsperiod och kommunen avsatte cirka 7,6 miljoner kr under samma period. Det innebar en totalbudget på 12,2 miljoner kr.

Projektet omfattade fem helårstjänster, som fördelades över åtta personer. Förutom projektledaren Fredrik Westberg och projektassistent, ingick fem coacher och en företagssamordnare i projektet, se kontaktinformation här till höger. Idag är Navigator implementerad i den ordinarie verksamheten.

Syftet
Navigator skulle skapa en kompletterande förmedlingsverksamhet som, genom nära samarbete med näringslivet, skulle underlätta arbetsmarknadsintroduktionen för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Syftet var också att förbereda deltagarna för arbetslivets villkor och hjälpa dem att bli anställningsbara i högre utsträckning genom kartläggnings- och coachinginsatser samt anpassad matchning och utbildning. Ett särskilt fokus lades på personer som har försörjningsstöd från socialtjänsten, personer som deltar i kommunens introduktionsprogram för flyktingar, samt personer som saknar fullständigt gymnasiebetyg.

Mål
• Öka anställningsbarheten för personer som står utanför arbetsmarknaden.
• Underlätta och stödja inträde på arbetsmarknaden.
• Minska utanförskap genom utvecklande av nya metoder och verktyg för att lyfta fram målgruppens faktiska kompetens, i samverkan med regionens arbetsgivare.

Navigators målgrupper
• Ungdomar 16-24 år, med ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen för sin försörjning
• Personer 25-64 år, med ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen för sin försörjning
• Personer med utländsk bakgrund, som får introduktionsersättning eller ekonomiskt bistånd

Under de tre år som projektet pågick fick totalt ca 145 deltagare ta del av verksamheten. Deltagarna anvisades från individ- och familjeomsorgen och från integrationsenheten i kommunen.

Deltagandet i projektet inleds med en fyra veckors introduktionsperiod inriktad på en analys av deltagarens anställningsbarhet och en kartläggning av deltagarens sociala situation, utbildningsnivå, informell kompetens samt vilka möjligheter som finns på arbetsmarknaden. Efter introduktionsperioden ska merparten av deltagarna ha fått verktyg för att kunna hitta sin egen väg in på arbetsmarknaden. 

För dem som behöver extra stöd och insatser efter introduktionsperioden fördjupas arbetet under 26-30 veckor där deltagaren coachades intensivt. Under dessa veckor kartläggs deras möjligheter till arbete.

Navigator arbetar både på individnivå och med gruppverksamhet. Aktiviteter omfattar även exempelvis utredning och kartläggning, "jobbstyling", matchning och andra arbetsinriktade insatser, utbildningsinsatser och arbetspraktik. Coaching är en stor del av verksamheten och kommer att ligga till grund för allt arbete med målgrupperna.

Coachning
Metodiken med coachning bygger på NLP (neuro-lingvistic-programming) som är en serie kraftfulla verktyg som utgår från individens egna önskemål och drömmar samt inriktar sig på tydliga målformuleringar. Metodiken är relativt ovanlig i offentlig verksamhet men har använts länge och lovordas  både inom näringsliv och elitidrott. Syftet är att skapa drivkraft hos deltagarna för att kunna göra  förändringar i sin situation. Genom strukturerade och motiverande samtal kan coacherna hjälpa deltagarna med att finna sin väg till självförsörjning. Samtalen sker i grupp och individuellt och utifrån deltagarens behov.

Metodutveckling och nätverksbyggande
Navigator arbetar strategiskt med bland annat metodutveckling kring arbetsmarknadsfrågor i sam-verkan med andra aktörer och näringsliv. En stor del i projektet är att utveckla samverkan för att sprida resultat och skapa nätverk med andra aktörer runt om i landet. Det finns även en ansats i Navigator att arbeta med nätverksbyggande och metodutveckling från ett internationell perspektiv. Navigator kommer därför att under 2009 besöka ett annat EU-land för att utbyta erfarenheter.

Arbete och nya möjligheter för alla loga
Uppdaterad 2018-01-08 av Peter Svensson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »

Cookies på krokom.se