Translate site

Startsida Krokoms kommun

Företagarens ansvar

Det är företagarens ansvar att se till att de livsmedel som når konsumenterna uppfyller livsmedelslagstiftningens krav på att vara säkra och att reglerna om märkning och spårbarhet följs.

Som livsmedelsföretagare är du skyldig att skaffa dig kunskap om vilka regler som gäller för just din verksamhet. Livsmedelslagstiftningen har två huvudsyften; att skydda konsumenten från livsmedel som är skadliga och att märkningen ska ge konsumenterna tillräcklig information för att kunna göra egna och säkra val. Här nedan görs en översiktlig genomgång av vad du kan behöva tänka på.

Var hittar jag gällande regler?

Denna sida innehåller exempel på viktiga lagar och regler för dig som livsmedelsföretagare. Delar av lagstiftningen är i vissa fall även tillämpbar för privatpersoner som handskas med livsmedel.

Mer information om regelverket för livsmedelshantering hittar du på Livsmedelsverkets hemsida, se "Läs mer" till höger. Där kan du ladda ner aktuell lagstiftning på livsmedelsområdet samt, i förekommande fall, vägledningar som Livsmedelsverket utarbetat utifrån gällande lagstiftning och även branschriktlinjer.

Regler för nystart eller ändring av livsmedelsverksamhet

Information om vad du behöver tänka på när du ska starta en ny verksamhet kan du hitta på sidan "Starta och driva livsmedelsverksamhet" i menyn till vänster. Vid ägarbyte, ombyggnation eller när verksamheten på andra sätt förändras väsentligt, se sidan "Ändring av verksamhet eller ägarbyte" i menyn till vänster.

Godkännande och registrering

Alla företag som hanterar livsmedel ska godkännas eller registreras. Det är du som livsmedelsföretagare som ansvarar för att din verksamhet är registrerad eller godkänd innan du startar.  Läs mer om hur detta går till på sidan "Registrering eller godkännande" i menyn till vänster.

Ändring av livsmedelsverksamhet eller ny ägare

Om du vill göra större ändringar i din verksamhet ska du kontakta bygg- och miljöavdelningen. Avdelningen gör då en bedömning om det behövs några nya beslut avseende livsmedelshanteringen. Dessutom kan det behövas bygglov. Om det är en godkänd anläggning ska livsmedelsverket kontaktas.

Om du köper en livsmedelsverksamhet måste en ny anmälan om registrering göras innan du startar upp verksamheten. Vid köp av en godkänd anläggning krävs godkännande av livsmedelsverket.

Din egen kontroll av verksamheten

Bra arbetsrutiner och bra lokaler för produktion och hygien är grunden för all säker livsmedelshantering. Din egen kontroll är ditt sätt att ha kontroll på att livsmedlen som släpps ut på marknaden är säkra, rätt märkta och i övrigt uppfyller gällande regler. Du ska också ha identifierat vilka risker som finns för livsmedlens säkerhet i verksamheten och hur du ska hantera dessa. Systemet med arbetsrutiner och egen kontroll, som ibland kallas egenkontrollprogram, ska du arbeta efter när verksamheten startar. Det finns inget krav på att alla rutiner ska vara skriftliga. Särskilt för egenföretagare kan det räcka med att ha vissa rutiner i huvudet. Men för att vara säker på att inga för livsmedelssäkerheten viktiga moment glöms bort, kan det ändå vara bra att skriva ned sina rutiner. Du bedömer själv som företagare vad som behöver vara skriftligt. Du ska kunna förklara för kontrollmyndigheten hur du med hjälp av dina rutiner och tankesätt producerar säkra livsmedel.

För att kunna hantera livsmedel rätt krävs kunskap! Livsmedelsföretagaren är skyldig att se till att den personal som hanterar livsmedel har de kunskaper som krävs för de arbetsuppgifter som den ansvarar för.

Att ta fram bra rutiner
För att kunna ta fram bra rutiner som ger säkra livsmedel måste du veta vilka risker och faror som kan finnas i en livsmedelsverksamhet.

Arbetssättet med att ta fram arbetsrutinerna ska i huvuddrag följa en metod som kallas HACCP. HACCP betyder Hazard Analysis and Critical Control Points (Riskanalys och kritiska kontrollpunkter). Det innebär i korthet att du på ett systematiskt sätt ska värdera riskerna i alla steg i din livsmedelshantering och minimera dessa genom att ta fram bra arbetsmetoder.

Helt kortfattat kan man beskriva arbetssättet på följande sätt:
Börja med att för varje steg i din livsmedelshantering, från mottagning av varor till servering eller försäljning, identifiera vilka risker som kan finnas för negativ påverkan på livsmedlen. Det kan till exempel vara bakterier eller rester av rengöringsmedel i maten, risk för metallföremål eller att allergener hamnar i mat som är avsedd för allergiker. När du har hittat riskerna blir det tydligt om de rutiner och kontroller som finns i verksamheten är tillräckliga eller om de på något sätt behöver ändras för att du ska kunna garantera att maten ni hanterar är säker när den når konsumenten.

Din branschorganisation kan vara till stor hjälp i ditt arbete med rutiner och utbildning. Flera branschorganisationer har tagit fram branschriktlinjer som är godkända av Livsmedelsverket. Dessa finns på Livsmedelsverkets hemsida. Där finns även ytterligare information och hjälp om egen kontroll samt en förteckning över livsmedelsburna hälsofaror som kan vara till hjälp för att hitta vilka risker som kan finns med olika råvaror som används i verksamheten.

Lokal och utrustning

Den lokal du använder ska vara utformad och inredd så att det går att hålla en god livsmedelshygien.  Mer information om vilka regler som gäller för lokalens utformning och utrustning hittar du i menyn till vänster på sidan "Lokal och utrustning".

Märkning och spårbarhet

För att konsumenterna ska kunna gör egna och säkra val är det viktigt att livsmedlen är rätt märkta. Reglerna om märkning och presentation omfattar såväl råvaror som färdiglagade livsmedel och ställer bland annat krav på obligatorisk märkning av förpackade livsmedel med innehållsdeklaration, datummärkning, förvaringsanvisning och nettovikt. När livsmedel erbjuds oförpackade gäller reglerna den presentation som finns i till exempel matsedeln eller på skylt eller annons.

Livsmedel ska genom märkningen kunna gå att spåra framåt och bakåt i hanteringen, vilket betyder att den som hanterar livsmedel ska veta varifrån livsmedlet kommer och hur det har sålts eller transporterats vidare. Den som köper ett livsmedel ska i sin tur kunna känna sig trygg med att det som står på märkningen stämmer. Särskilt viktigt är detta för allergiker som måste kunna lita på uppgifterna om vad en livsmedelsprodukt innehåller.

På livsmedelsverkets hemsida finns regler och vägledning om märkning, se under "Läs mer" till höger.

Branschriktlinjer

Nationella branschriktlinjer är de olika branschernas egen beskrivning av hur företagen kan uppnå kraven i lagstiftningen. De ger råd till företagen inom branschen om att till exempel ta fram rutiner för den egna kontrollen. Branschriktlinjerna bedöms av Livsmedelsverket och när de anses uppfylla kraven betraktas de som nationella branschriktlinjer. Mer information om branschorganisationer och branschriktlinjer finns hos Livsmedelsverket.

Var hittar jag mer information?

Denna information är inte på något sätt heltäckande. Mer information om regelverket för livsmedelshantering hittar du på Livsmedelsverkets hemsida, se "Läs mer" till höger. Där kan du hitta aktuell lagstiftning inom livsmedelsområdet och vägledningar som Livsmedelsverket utarbetat. Även de branschriktlinjer som Livsmedelsverket godkänt finns där. Din branschorganisation kan också ha mycket bra information.

Uppdaterad 2013-07-29 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se