Translate site

Startsida Krokoms kommun

Insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lagen om stöd och service förkortas LSS. Lagen innehåller 10 insatser. Insatserna är aktuella för de personer som omfattas av LSS personkrets och har behov av dem. Lagen syftar till att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva som andra. Insatserna ska stärka personers möjligheter till ett självständigt liv. .

Det finns tio insatser som kan sökas enligt 9§ LSS:

1 Rådgivning och annat personligt stöd: Syftet med råd och stöd är att personer som omfattas av LSS och deras anhöriga skall tillförsäkras kvalificerade och allsidiga insatser från olika kompetensområden i form av expertstöd från personer med särskild kunskap om hur det är att leva med stora funktionsnedsättningar. Även insatser som förebygger och minskar konsekvenserna av skada/sjukdom och funktionsnedsättning ingår i detta stöd.

2 Personlig assistans: Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer. För att beviljas insatsen personlig assistans ska du ha behov av hjälp med de grundläggande behoven. Du kan välja utförare.

Som utförare av den personliga assistansen kan du välja:

 • Kommunen
 • Privat assistansförmedling
 • Egen regi

Läs mer om personlig assistans

3 Ledsagarservice: Syftet med ledsagarservicen är att bryta den enskildes isolering. Att underlätta för personer med omfattande funktionsnedsättning att delta i samhällslivet. Ledsagarservicen skall bedrivas i närmiljö. Servicen erbjuds personer som tillhör lagens personkrets, men som inte har personlig assistans.

4 Kontaktperson: Insatsen syftar till att ge ett medmänskligt stöd när det egna sociala nätverket är begränsat, eller behöver kompletteras. Syftet är att erbjuda en kompiskontakt samt motverka ensamhet och isolering.

5 Avlösarservice: Syftet med avlösarservice är att erbjuda närstående anhöriga till de som har en funktionsnedsättning att kunna genomföra egna aktiviteter, tex. studier, fritid, kultur. Familjehemsföräldrar har också rätt till avlösarservice. Insatsen skall ges både som en regelbunden insats och vid oförutsedda situationer. 

6 Kortidsvistelse utanför hemmet: Insatsen syftar till avlastning för anhöriga och miljöombyte/rekreation för den enskilde. Insatsen kan ges som korttidshem, läger eller stödfamilj. 

7 Korttidstillsyn för barn över 12 år: Syftet med korttidstillsyn avses förlängd fritidsverksamhet för barn som fyllt 12 år.  Barn med funktionsnedsättning behöver ofta ha sin fritidsverksamhet längre än vad skollagen tillgodoser och detta faller under LSS ansvar.

8 Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar: Boende i familjehem eller bostad med särskild service är en insats som kan komma i fråga först om barnet, trots stödinsatser i hemmet, inte kan bo kvar hemma. Det är i första hand ett stort omvårdnadsbehov som gör att denna insats kan bli aktuell.

9 Boende med särskild service eller annan anpassad bostad för vuxna: Bostad med särskild service för vuxna syftar till att ge stöd till vuxna personer som vill bo i eget boende. Stödet ska ges utifrån den enskildes behov av fysiskt, psykiskt och socialt stöd. Det ska möjliggöra för vuxna personer att ordna ett eget hem i likhet med personer i samma ålder som inte har en funktionsnedsättning.

Olika boendeformer:
Gruppbostad: Gruppbostaden är till för personer som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. I insatsen ingår att det ska det finnas fast personal i själva gruppbostaden.

Servicebostad: En servicebostad utgörs av fullvärdiga lägenheter som är geografiskt samlade. Personligt stöd ska ges i den omfattning den enskilde behöver. Detta stöd ska utgå från en fast personalgrupp.

Annan särskilt anpassad bostad enligt LSS: Annan särskilt anpassad bostad är ofta en fullvärdig lägenhet i det normala bostadsbeståndet, som med hjälp av bostadsanpassning utgör ett fullgott boende

Daglig verksamhet: Syftet med daglig verksamhet är att ge sysselsättning för dem i personkrets 1 & 2 enligt LSS, samt för personkrets 3 enligt Socialtjänstlagen. Daglig verksamhet tillgodoses genom att: 

 • Erbjuda sysselsättning/aktiviteter som anpassas till individen och som är utvecklande och bygger på varje persons intresse, vilja och resurser.
 • Ge möjlighet till sociala kontakter, ett aktivt deltagande i samhällslivet och stimulans genom miljöombyte.
 • Ge möjligheter till aktiviteter som bidrar till ökad självständighet och självkänsla.

10§ individuell plan: Syftet med individuell plan är att ge den enskilde ett värdefullt verktyg för inflytande och medbestämmande vad gäller samhällets stödinsatser. Syftet är också att klargöra den enskildes behov av insatser och underlätta samordning mellan de olika verksamheter som individen får stöd av.  Planen skall ge den enskilde en trygghet i att veta och kunna påverka sin situation framöver vilket kan ge en kvalitetshöjning av insatserna.

De grupper som kan söka insatser med stöd av LSS är personer med:

 • utvecklingstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • bestående och betydande begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. 

Vem är behörig att söka dessa insatser enligt LSS:  

 •  Den enskilde
 •  Vårdnadshavare
 •  God man/förvaltare

Vart vänder jag mig?
Handläggaren på Biståndsenheten i kommunen hanterar din ansökan. Har du frågor kring vilka insatser du kan söka, se kontaktinformation här till höger.

Så gör du för att överklaga beslut

Avslag på den sökta insatsen kan överklagas till Förvaltningsrätten och vidare efter prövning till Kammarrätten. Information om hur man överklagar medföljer beslutet. Den som fattat beslut kan hjälpa till att överklaga.Uppdaterad 2017-12-18 av Peter Svensson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se