Translate site

Startsida Krokoms kommun

Socialnämndens ordförande kommenterar arbetstidsfusket

Malin Bergman, C, ordförande i socialnämnden, och Elisabeth Svensson, M, vice ordförande i socialnämnden, berättar om hur de ser på fusket med arbetstid som har uppmärksammats inom LSS.

Vi blir väldigt ledsna över att vi har personal som valt att missbruka sin anställning på det här sättet. Jag känner verkligen med våra brukare och delar de anhörigas oro. Den här målgruppen människor är helt beroende av hjälp för att kunna leva som alla andra, vilket är intentionen med LSS lagstiftning. Det svek som nu uppdagats ligger inte i linje med socialnämndens värdegrund.

Vi vill samtidigt ge de vikarier som berättat om fusket för facket all heder. Jag är tacksam för att ni tog er mod att berätta. Tack vare er kan vi synliggöra och åtgärda problematiken.

Från socialnämndens sida har vi under det senaste året arbetat intensivt med verksamhetsutveckling och kostnadseffektivisering för att möta behoven av stöd hos kommunens invånare med god kvalité utifrån gällande lagstiftning, förordningar och direktiv. Vår värdegrund och vår verksamhet bygger på alla människors lika värde och rätt till stöd, hjälp och ett gott bemötande oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.

I våras gav socialnämnden socialchefen i uppdrag att göra en ordentlig genomlysning av verksamheten stöd och service, hemtjänsten och våra särskilda boenden. Signaler på ett bristande ledarskap inom stöd och service framkom tidigt varför förändringar på ledningsnivå gjordes under våren 2017. Socialchefen gjorde en överenskommelse med verksamhetschefen för stöd och service och denne fick avsluta sin anställning. Nämnden informerades om detta personalärende i maj.

I slutet av september fick nämnden ta del av den genomlysning och kostnads- och kvalitetsjämnförelse som gjorts inom stöd och service av ett externt företag. Den visade på höga kostnader men inte lika hög kvalitet. I slutet av oktober fastställdes därför ett åtgärdspaket som verksamheten nu arbetar med att implementera och genomföra. Det är ett långsiktigt arbete men vi arbetar hårt och vi är på rätt väg. Den största förbättringspunkten är att få ordning på verksamheten och på ledarskapet på stöd och Service. I måndags började nu den nya verksamhetschefen för stöd och service, Malin Andersson.

Den 26 september fick socialnämndens politiker information om att personal vid ett av våra gruppboenden fuskat med arbetstider och att det drabbat en av våra brukare som fått gå och lägga sig tidigare.

Då socialnämnden och de förtroendevalda politikerna inte har något personalansvar och det i det här fallet är personal som ska hanteras i den egna verksamheten, har nämnden aldrig haft något ärende kring arbetstidsfusket på dagordningen. Det är inte heller något som vi har eller ska fatta några beslut kring. Personal hanteras av verksamheten och personalenheten. Däremot är det socialnämnden som ansvarar för och följer upp verksamheten och det vi gjort med ett fokus på att säkerställa att våra boenden har rätt kvalitet med goda levandsvillkor och att fusket inte kan upprepas igen. Fortfarande idag vet vi inte vem eller vilka som fuskat, hur länge det pågått och om det är fler än ett boende som satt detta i bruk. Men fakta är att personal har missbrukat sin anställning. Vi välkomnar de som eventuellt har något att berätta att ta kontakt med oss politiker eller tjänstemännen i socialförvaltningen.

Socialnämnden ser ytterst allvarligt på händelsen. Vi fortsätter att undersöka och utreda det som inträffat. Just nu pågår Lex Sarah-utredningen där interjuver och enskilda samtal av medarbetare ska hjälpa till att kartlägga det inträffade. Vi fortsätter att följa upp förändringsarbetet inom stöd och service och det nära ledarskapet ute på våra boenden. Arbetsutskottet träffar också regelbundet samtliga enhetschefer för dialog och uppföljning. Socialnämndens ordförande har även kallat till ett extra socialnämndsmöte den 13 december med syfte att tydliggöra socialchefens fortsatta åtgärdsplan i arbetet att se till att arbetsidsfusket inte upprepas och att våra boenden har rätt kvalitet utifrån LSS intentioner om goda levnadsvillkor.

Malin Bergman, C, ordförande i socialnämnden
Elisabeth Svensson, M, vice ordförande i socialnämnden

Uppdaterad 2017-12-05 av Åsa Sjödin
Kommentarer
  1. Birgitta
    Jag vet att du Malin kämpar för brukarna och LSS redan sen innan och ALLTID vill deras bästa . BRA!!!! Kämpa på och fortsätt så
     
    2017-12-05
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | kundcenter@krokom.se

Cookies på krokom.se