Startsida Krokoms kommun

Bööremem maalle konstruksjovne kuvsjese. Saemien gapta

2 kuvsje boelhkh
Sijjie: Jänsmässholmens fjällhotell
Daatoe: Rahkan 20-21-22:n biejjide 2015

Sijjie: Jänsmässholmens fjällhotell
Daatoe: Rahkan 27-28-29: n biejjide 2015
Tïjje: Aalka ts. 09.00,  27/11 jïh orrijimmie ts 15.00, 29/11

Bæjhkoehtimmesne  dijjieh dalhketjh læstoem åådtjede jïh aaj bïevnesh guktie maeksedh.

Gåessie bæjhkohth tjoerh meatan årrodh.
Kuvsjen åasa: 400 kr + 500 kr tjaangemisnie.

Bæjhkohth daase:
Susanne Thomasson, susanne.thomasson@krokom.se

Uppdaterad 2015-10-26 av Ulla Eriksson
Comments
Post a comment
Post a commentKROKOMEN TJïELTE Guessiesijjie Offerdalsvägen 8
Tellefovne 0640-161 00  |  Tellefakse 0640-161 05  |  kommun@krokom.se