Startsida Krokoms kommun

Åasah

Moenedimmide åasaj bïjre voeres- jih ov-vervien hoksesne 8 kapitelesne sosialedïenesjelaakesne gååvnese. Jijnjemes åasam mij tjïelte åadtjoe olkese vaeltedh hoksehtämman, såjhtose jih hoksese lea 2 068 kåvnoeh fïerhten asken 2017 jaepesne.

Åasah hoksehtämman, såjhtose jih hoksese sïejhme årromesijjesne
Åasam hoksehtimmiedïenesjidie lea 201 kråvnoeh fïerhtene täjmose. Åasam hoksese lea 102 kråvnoeh fïerhtene täjmose.

Hïejmemïnnemem dajvesåjhteristie, barkoeterapauteste jih skïemtjegymnasteste maaksa 100 kråvnoeh fïerhten aejkien, bene jïjnjemes 500 kråvnoeh fïerhten asken.

Åasah sjïere årromesäjjan
Maaksoem beapmose sjïere årromesijjide abpepensjovnine(gaajhkide maalestahkide jih aaj kaeffiem) lea daelie 3 100 kråvnoeh fïerhten asken.

Maaksoem hoksese sjïere årromesijjide lea 2 068 kråvnoeh fïerhten asken.

Åasam baalhkapryöveme lea, jih dov åasah naemhtie ryöknoen:

Baalhkah
+ Pensjovnh
+ Baalhka kapitaleste jih jielemebaalhkijste
+ Årromelissemem/årromedåarjoem
+ Jeatjh baalhkah
- Skaehtie

Förbehållsbeloppe
- Leejjemem/årromemaaksoem
- Unnemesbeloppe
- Åasah = baalhkah – förbehållsbeloppe

Unnemesbeloppe edtja beapmose, vaarjojde gaamegidie, telefovnese, TV- åasese jih, bådtjese ryöhkedh jih edtja årromemaaksojne dov förbehållsbeloppe sjïdtedh.

Unnemesbeloppe 2017: 5 057 kråvnoeh fïerhten asken .

Nännoestimmiem åasaj jih förbehållsbeloppaj bïjre maehtien laejhtedh.

Jis dov lea gyhtjelassh åasaj bïjre, vuartesjh gaskesadthbïevnesem.

Uppdaterad 2017-07-03 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMEN TJïELTE Guessiesijjie Offerdalsvägen 8
Tellefovne 0640-161 00  |  Tellefakse 0640-161 05  |  kommun@krokom.se