Startsida Krokoms kommun
Invigning av Ås nya skola

Ööhpehtimmie jïh maanahåksoe

“Krokome maanaræjhkoes tjïelte lea. Almetjijstie tjïeltesne lea 22 prosente (2016)
16 jaepien båeries jïh nuerebe. Dle tjïelte sjædta maana-ræjhkoesommes noerhtene Upplaanteste. Gietskievoetem skåajjide, eatnamasse jïh jaevride buerie ååjmedimmieh darjojde skaepede ålkone årrodh”.

Uppdaterad 2017-10-06 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMEN TJïELTE Guessiesijjie Offerdalsvägen 8
Tellefovne 0640-161 00  |  Tellefakse 0640-161 05  |  kommun@krokom.se