Startsida Krokoms kommun

Aarhskuvlh jïh pedagogihke hokse Krokomen tjïeltesne

Mijjen tjïeltesne 23 tjïelten aarhskuvlh gååvnese. Dah lohkehtimmiem aarhskuvlesne maanide mah 1-5 jaepien båeries darjoehtieh.

Aarhskuvlem lea nuerebe maanide ihke hoksem vedtedh gåessie eejtegidie barkeminie jallh lohkeminie. Maanah eejhtege-eejehtimmesne jallh barkoeohtsijh sïejhme aarhskuvlem faalen.

Tjïeltesne aaj 5 råajvas aarhskuvlh. Daejtie aarhskuvlide leah:

 • Laantemuerjien eejhtegekooperatijve Rödönesne
  Biejjiemunnien eejhtegekooperatijve Åsesne
  Glaxenen eejhtegekooperatijve Byskåejjesne
  Vaajmoen barkijekooperatijve Åsesne
  Onneståapoen eejhtegekooperatijve Aspåsesne

Tjïeltesne akte pedagogihke hokse gååvnese:

 • Eva Nestorsson Dvärsettesne. Dïhte vuepsiem kreekide jïh eatnamasse åtna jïh maanah åadtjoeh sïrvi-, hierkiej-, bïenji- jïh gaahtoejgujmie sïejhme årrodh. Eva aarhskuvlelohkehtæjja lea.

Golme råajvas pedagogihke hoksh aaj tjïeltesne gååvnese:

 • Linda Bergstedt Åsesne
  Jennie Hermansson Viken/Edesne
  Monica Nakajubi Åsesne, aalka mïetsken askesne 2017
AarhskuvleDajve
Aspen, AspåsKrokom
Bjäkerdalen, FöllingeFöllinge
Bygdegården, TrångsvikenKrokom
Droppen, YtterånKrokom
Dungen, DvärsättKrokom
Faxgärdet, NäldenÄnge
Galaxen, Ås (fristående förskola)Ås
Grönängen, DvärsättKrokom
Hjärtat, Ås (fristående förskola)Ås
Hovgläntan, ÅsÅs
Jordgubben, Rödön (fristående förskola)Krokom
Junibacken, ÅsÅs
KaxåsÄnge
Kråkguldet, KrokomKrokom
LandönÄnge
Laxen, LaxsjöFöllinge
Lillstugu, Aspås (fristående förskola)Krokom
Lyckebo, KrokomKrokom
Polisvillan, KrokomKrokom
Prästkragen, RödönKrokom
Pärlan, KlukÄnge
Pärlugglan, ÅsÅs
Ripan, ÅsÅs
Solägget, Ås (fristående förskola)Ås
Syttpigan, AlsenÄnge
Sånghusvallen, ÅsÅs
TulleråsenÄnge
Täppan, KrokomKrokom
Vikebo, RötvikenFöllinge
ÄngeÄnge
Uppdaterad 2017-10-02 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMEN TJïELTE Guessiesijjie Offerdalsvägen 8
Tellefovne 0640-161 00  |  Tellefakse 0640-161 05  |  kommun@krokom.se