Startsida Krokoms kommun

Pedagogihke hokse, biejjiemaanasujhtije

Pedagogihke hokse tjïeltesne

Tjïeltesne akte pedagogihke hokse gååvnese:

Eva Nestorsson Dvärsettesne. Dïhte vuepsiem kreekide jïh eatnamasse åtna jïh maanah åadtjoeh sïrvi-, hierkiej-, bïenji- jïh gaahtoejgujmie sïejhme årrodh. Eva aarhskuvlelohkehtæjja lea. Jis datne sïjhth dov maana edtja sijjem Evan luvnie åadtjodh, maana ij maehtieh allergijem kreekide, pollenasse jallh sjædtojde utnedh.

Frijje pedagogihke hokse

Frijje pedagogihke hokse Krokomen tjïeltesne aaj gååvnese.

  • Ängesne pedagogihke hokse C-darjemessijjesne evtede, mij åejviekontovrem Uppsalesne åtna. Jis datne ïedtjem råajvas pedagogihke hokseste åtna, seedth e-påaste daase: jennieiviken@gmail.com jallh ringkh Jenny Hermansson, telefovnesne 070 211 76 98.
  • Åsesne pedagogihke hokse Linda Bergstedteste darjoen. Satnem datne e-påastesne jaksh: linda.bergstedt@hotmail.com jallh telefovnesne 070 322 27 90.
Uppdaterad 2017-10-02 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMEN TJïELTE Guessiesijjie Offerdalsvägen 8
Tellefovne 0640-161 00  |  Tellefakse 0640-161 05  |  kommun@krokom.se