Startsida Krokoms kommun

Eejehtse, eejehtshïejme

Skuvlemaanahoksem akten pedagogihken darjoem lea mij 6-12 jaepiem båeries maanide jårra jïh eejehtshïejmesne darjoen sïejme maadthskuvlen darjosne, jïh såemies joekehts lea gusnie ektiedimmiem aarhskuvlijgujmie utnieh. Desnie maanide akten buerie eejehtimmiem skuvli männgan faalen jïh aaj gåessie eejehtallemh leah. Goerem edtja eejhtegi barkoe- jïh lohkemeboelhkh dåeriedidh.

Skuvlemaanahoksesne mijjieh barkeminie juktie maanaj jïjtjedomtoem öövtiedidh gosse demokratijem jïh seamma vierhtegem lissiehtidh. Mijjieh voeti- jïh vyörtegigujmie stååkedimmien jïh ektiebarkoen tjïrrh barkebe gusnie ektiedimmiem aarskuvlen 5 jaepien båeries maanide jïh eejehtshïejmen 6 jaepien båeries maanide vihkeles orreme.

Eejehtshïejmh Krokomen tjïeltesne
EejehtshïejmhDajve
Ekorrens fritdshem, Sånghusvallen, ÅsÅs
Fölets fritidshem, FöllingeFöllinge
Guldtuppens fritidshem, AspåsKrokom
Gäddans fritidshem, ÅsÅs
Holkens fritidshem, NäldenÄnge
Kaxås fritidshem, KaxåsÄnge
Kojans fritidshem, Sånghusvallen, ÅsÅs
Krokoms fritidshem, KrokomKrokom
Landöns fritidshem, LandönÄnge
Laxens fritidshem, LaxsjöFöllinge
Lövuddens fritidshem, DvärsättKrokom
Rödingens fritidshem, RödönKrokom
Rödluvans fritidshem, ÅsÅs
Silverlundens fritidshem, ÅsÅs
Skogsfruns fritisdhem, TrångsvikenKrokom
Solstrålens fritidshem, ÅsÅs
Syttpigans fritidshem, AlsenÄnge
Tallbackens fritidshem, ÄngeÄnge
Vikebo fritidshem, RötvikenFöllinge
Åsvindens fritidshem, ÅsÅs
Örnens fritishem, ÅsÅs
Uppdaterad 2015-02-03 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMEN TJïELTE Guessiesijjie Offerdalsvägen 8
Tellefovne 0640-161 00  |  Tellefakse 0640-161 05  |  kommun@krokom.se