Startsida Krokoms kommun

Föllingedajvem

Krokomen tjïelte njïelje dajvine juakeme gusnie Föllingedajvem aktem dajvem lea. Fïerhtene dajvesne måedtie eejehtshïejmh gååvnese, gusnie akte gosk göökte rektovrh dïedtem utniejägan.

Eeejehtshïejmide Föllingesne, Laxjöesne jïh Rötvikenesne diekie ryöknoen.

Uppdaterad 2015-02-03 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMEN TJïELTE Guessiesijjie Offerdalsvägen 8
Tellefovne 0640-161 00  |  Tellefakse 0640-161 05  |  kommun@krokom.se