Startsida Krokoms kommun

Beapmoe, aeredsbiejjiebeapmoe skuvlese

Gåessie beapmoelästoem darjoen mijjieh Livsmedelsverken njoelkedassh dåeredibie guktie beapmojde veeljedh, juakemem beapmojste jïh lissiehbeapmojste ihke buerie variasjovnem skaepiedidh

Jïjnjemes beapmoeh veeljebe mah mijjieh jïjtje maadtoste jurjehten. Fïerhten biejjien mijjieh kroenesaate- buertiem, garralaejpieh, voejelaejpiemargarijne, voeje jïh mïelhkiem hoksehten. 10% beapmojste mah åesiestibie, ekologijen dorjesh leah.

Maalestahkide edtjieh jolle kvaliteetine årrodh jïh tröjjes tjïehtelinie hoksehten gåessie maanide hïjven tröjjes jïh byöpmijeslaakan byöpmedieh.

Mijjjieh sïjhtebe buerie beapmoevaanh jïh mijjen aerpiegaeriem evtiedidh juktie svïensken maalestahkh hoksehten-bene mijjieh aaj jeatjah beapmoeh jeatjah laantijste jïh kultuvrijste hoksehten.

Beapmoelästoe aarhskuvlide, fuelhkiebiejjiehïejmide jïh skuvlide leah.

Mijjen njoelkedassh beapmojde skuvlese datne daan nuelesne åelkiesbielesne gaavnh ”Läs mer”. Gåessie beapmoelästoem darjoen mijjieh Livsmedelsverken njoelkedassh dåeredibie guktie beapmojde veeljedh, juakemem beapmojste jïh lissiehbeapmojste ihke buerie variasjovnem skaepiedidh.

Uppdaterad 2017-06-02 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMEN TJïELTE Guessiesijjie Offerdalsvägen 8
Tellefovne 0640-161 00  |  Tellefakse 0640-161 05  |  kommun@krokom.se