Startsida Krokoms kommun

Ietniengïelelohkehtimmiem

Jis dov maana jeatjah ietniengïelem goh svïenskegïelem åtna, nuepiem gååvnese ietniengïelelohkehtimmiem maadthskuvlesne jïh gïeledåarjegem aarhskuvlesne åadtjodh.

Lohkehtimmiem edtja learohkem/maanam sov ietniengïelesne övtiedidh jïh lïeredh ovmessie tsiehkine soptsestidh. Seammalaakan learohkem/maanam edtja sov gööktengïelen identiteetem, maahtoem jïh barkoem skuvlesne övtiedidh.

Learohke/maana maahta ietniengïelelohkehtimmiem åadtjodh jis:

  • Akte jallh gåabpegh  learohken/maanan åeleste/åelijste aktem jeatjah gïelem goh svïenskegïelem ietniengïelesne åtna/utniejägan
  • Gïelem fïerhten beajjetji gïelem learoehkasse/maanese lea.
  • Learohke/maana maadthdaajroem gïelesne åtna.
  • Learohke/maana/åelie lohkehtimmiem vaajtelen.

Learohkh/maanah mah nasjovnellen unnebelåhkoegïelide såevmien, meänkieli, saemien, romani jïh jiddische utnieh jïh aaj adoptijvemaanah, reaktam ietniengïelelohkehtämman utnieh, aaj jis gïelem ij fierhtenbeajjetje gïelem gåetesne leah.

Aktem tjïeltem dïedtem åtna lohkehtimmiem akten gïelesne öörnedh jis unnemes vïjhte maanah gïelem veeljieh. Dïedtem lea jis lohkehtäjjam gååvnese(guktie maadthskuvleöörnegisnie tjåådtje). Tjïeltem tjuara maanide aarhskuvlesne gïeledåarjegem faaledh (LpFö 98/rev.10).

Gåessie ietniegïelelohkehtimmiem unnebelåhkoegïelesne, aktem tjïeltem dïedtem åtna lohkehtimmiem öörnedh, läjhkan gosse unnebe goh vïjhte learohkh mah gïelem veeljien, jis lohkehtäjjam gååvnese (guktie skuvlelaakesne 2009 tjåådtje). Aktem gïelem ajve maahtah goh ietniengïelem lohkedh. Tjïelte edtja maanide aarhskuvlesne gïeledåarjegem unnebelåhkoegïelesne faaledh( LpFö 98/rev. 10).

Syökemem ietniengïelelohkehtimmien bïjre

Ihke ietniengïelem lohkedh, tjaktjeste gåessie skuvle aalka, tjoerh syökemegoerem maana- jïh ööhpehtimmiegoevtesasse minngemes voerhtjen voestes biejjesne laehpedh. Ihke ietniengïelelohkehtimmine gïjreboelhkesne aelkedh, edtja syökemem minngemes rahkan voestes biejjesne båetedh. Jis syökemem männgan daejtie biejjide båata, learohke lohkehtimmiem båetijen lohkemeboelhkesne aalka.

Learohke jïh åelieh edtjieh ietniengïelelohkehtimmien mietie syökedh jïh vihkeles lea ahte åelide (gåabpegh jis gååvnese) syökemen nuelesne tjaelien.

Jis gyhtjelassh edtjh iktedäjjam ietniengïelide Maana- jïh Ööhpehtimmiereeremisnie gaskesadtedh.

Saemienskuvleståvroenektinemijjiehsaemienintegreeremelohkehtimmiem Ängejïh Föllinge rektovredajvineöörnebe.

Uppdaterad 2015-07-13 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

KROKOMEN TJïELTE Guessiesijjie Offerdalsvägen 8
Tellefovne 0640-161 00  |  Tellefakse 0640-161 05  |  kommun@krokom.se