Translate site

Startsida Krokoms kommun

Individuell utvecklingsplan, IUP

Enligt Grundskoleförordningen ska alla elever ha en individuell utvecklingsplan (IUP). En IUP är ett framåtsyftande protokoll från utvecklingssamtalet som blir en del i det samarbete som skolan ska ha med varje elev och deras föräldrar.

Individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen görs i årskurs 1–5 i grundskolan och grundsärskolan en gång per läsår.
Skriftliga individuella utvecklingsplaner görs en gång per läsår för elever i årskurs 6–9 i grundsärskolan i de fall betyg inte sätts.

InfoMentor - kommunikations- och lärplattform

Vi har valt att jobba med webbaserade stödverktyget InfoMentor i processen kring de individuella utvecklingsplanerna (IUP) och skriftliga omdömen. InfoMentor är en kommunikations- och lärplattform för skolans lärare, elever och elevernas vårdnadshavare.
InfoMentor – information om ditt barns skolgång

Skriftliga omdömen är inte betyg, utan en bedömning av hur det går för eleven utifrån målen i läroplanen och kursplanerna. Omdömen ska utgå från lärarnas pedagogiska planering, dvs. det man faktiskt jobbat med. Det skriftliga omdömet, som är en del av den individuella utvecklingsplanen (IUP), ska ses som ett komplement till det som tas upp vid utvecklingssamtalet. Omdömena ska handla om vad eleven kan och har lärt sig, samt vad man behöver jobba vidare med.

Den digitala elevdokumentationen möjliggör för oss att:

  • Synliggöra barns och elevers utveckling 
  • Underlätta och förbättra uppföljningen
  • Lättare att koppla till skolans mål
  • Underlätta delaktighet från elever och föräldrar 
  • Stödja en likvärdighet i dokumentation samt ett gemensamt professionellt språkbruk
  • Skapa kontinuitet vid byten av lärare, grupp och skola

Allt finns sedan sparat under elevens hela skolgång och gallras enligt kommunens dokumenthanteringsplan, efter avslutad grundskola.


Uppdaterad 2018-08-20 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se