Elevhälsa och skolhälsovård

Elevhälsan omfattar flera olika insatser för att stödja eleverna i deras lärande- och utvecklingsprocesser och ge dem möjlighet att uppnå läroplanens mål. Genom elevhälsan får eleverna tillgång till skolläkare, skolsköterska, skolkurator, psykolog och specialpedagog.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Det är rektorn som har det yttersta ansvaret för elevhälsoarbetet på skolan. Rektorn skapar förutsättningar för detta arbete utifrån styrdokumenten så att pedagoger och elevhälsans kompetenser har forum att mötas.

Elevhälsoteam (EHT)

Det finns ett elevhälsoteam (EHT) kopplat till varje skola. Där ingår skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog, specialpedagog och på 7-9 skolorna även studie- och yrkesvägledare.

Skolhälsovård

Skolhälsovården är elevhälsans medicinska del med skolsköterska och skolläkare. Eleverna erbjuds hälsobesök i förskoleklass samt i årskurserna 2, 4 och 7. Skolsköterskan erbjuder också vaccinationer enligt Socialstyrelsens nationella program.

Roller inom elevhälsan

Roller inom elevhälsan

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskan har mottagning på skolan och vid behov anlitas skolläkare. Skolsköterskan erbjuder bland annat hälsobesök för eleverna i förskoleklass samt i årskurserna 2, 4 och 7. Skolsköterskan ansvarar också för är att erbjuda vaccinationer enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram och genomför enklare sjukvårdsinsatser.

Skolkurator

Skolkuratorn fokuserar på elevens situation och relation till sin omgivning, familj och skola för att skapa goda förutsättningar att lyckas i skolan. Skolkuratorn erbjuder individuella samtal vid behov.

Specialpedagog

Specialpedagogens främsta arbetsuppgift är att underlätta för alla elever att uppnå sina mål och på bästa sätt tillgodogöra sig undervisningen i skolan. De ska se till att elever med svårigheter får rätt stöd samtidigt som de hela tiden arbetar för att utveckla pedagogiken. I Krokom finns det specialpedagoger anställda ute på skolorna samt på centrala elevhälsan. Elevhälsans specialpedagoger har olika specialkompetenser och ger handledning inom specifika kunskapsområden.

Skolpsykolog

Skolpsykologen arbetar på uppdrag av respektive skolas rektor. De kan till exempel hjälpa till att tolka, förtydliga och förklara olika situationer ur de inblandades perspektiv. Det är alltid elevens behov som sätts främst.

Kontakta elevhälsan

Här hittar du telefonnummer till elevhälsans personal

Information om basprogram för hälsobesök inom elevhälsan medicinska insats, EMI

Information om basprogram för hälsobesök inom elevhälsan medicinska insats, EMI

EMI:s hälsobesök är en fortsättning på hälsobesöken på BVC och uppgiften är att erbjuda hälsobesök och hälsokontroller där vi följer elevens hälsa, lärande och utveckling under skoltiden. Innehållet i hälsobesöken varierar beroende på i vilken årskurs eleven går, se nedan. Besöken är frivilliga.

Vid hälsobesöken erbjuder vi hälsosamtal där eleven har möjlighet att prata om sin hälsa, livsstil och skolsituation. Vid vissa hälsokontroller ingår också längd, vikt, ryggkontroll, samt syn och hörsel. Syftet med att mäta barns längd och vikt är att följa barnets tillväxt och upptäcka eventuella avvikelser i tillväxten. Syftet med ryggunderssökningen är att tidigt upptäcka behandlingskrävande skolios (ryggradskrökning). En liten snedhet i ryggen är vanligt förekommande och ger oftast inte några subjektiva besvär eller anledning till åtgärder.

Vaccinationer erbjuds enligt det nationella vaccinationsprogrammet för barn. Nytt är från och med läsåret 20/21 att alla elever i åk 5 kommer erbjudas vaccination mot Humant Papillom virus, HPV. Elever som är ofullständigt vaccinerade erbjuds kompletterande vaccinationer vid behov.

Inför hälsobesöken och vaccinationer vill vi att ni fyller i de hälsouppgifter och samtycken som skickas/mailas hem via infomentor och svara på underlagen via bankid som då kommer till skolsköterskan. Finns det eventuella frågor inför besöken är ni välkomna att höra av er till skolsköterskan.

Skolsköterskan ingår i den samlade elevhälsan och får därför en bred bild av barnets hälsa, lärande och skolsituation.

Skolsköterskan medverkar ofta vid föräldramöte för att presentera sig och berätta om sitt uppdrag.

Skolsköterskan och skolläkaren har sekretess. Vissa elever kan få träffa skolläkaren redan under året i förskoleklass om behovet finns.

Journal

Inför skolstarten överlämnar barnhälsovården kopior på barnets BHV-journal till EMI efter att vårdnadshavare samtyckt till detta. En skolhälsovårdsjournal upprättas då barnet börjar i förskoleklassen eller flyttar in från andra kommuner eller friskolor. Journalerna följer med eleven genom skoltiden.

Hälsobesök, hälsokontroller och vaccinationer

Förskoleklass

I hälsobesöket ingår längd, vikt och BMI syn och hörselscreening.

Årskurs 2

Hälsokontroll hos skolsköterska: Innehåller längd, vikt och BMI. Vaccination mot MPR, mässling, påssjuka, röda hund dos 2.

Årskurs 4

Hälsobesök hos skolsköterska: Innehåller hälsosamtal där eleven inför besöket får fylla i ett hälsoformulär, samt mätning av längd, vikt, BMI och ryggkontroll.

Årskurs 5

Alla elever erbjuds vaccination mot HPV, humant papillomvirus, två doser från och med läsåret 20/21.

Årskurs 7

Hälsobesök hos skolsköterska: Innehåller hälsosamtal där eleven inför besöket får fylla i ett hälsoformulär, samt mätning av längd, vikt, BMI och ryggkontroll. Undersökning av färgseende. Hälsobesöket ger även ett tillfälle att diskutera gymnasie- och yrkesval ur ett hälsoperspektiv. I samarbete med region Jämtland/Härjedalen ställs även frågor om våld i nära relation utifrån ett formulär som heter SEXIT, anonymt.

Årskurs 8

Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta, dos 5.

Hälsa och lärande

Hälsa och lärande

Hälsa och lärande går hand i hand. Elever som mår bra lär sig. Elever som lär sig mår bra. Skolan är en skyddande faktor och det är viktigt att fokusera på det som fungerar bra. Men ibland uppstår det hinder som gör att elever hamnar i situationer som blir för komplexa och svåra. Kring dessa situationer behöver man samverka, pedagoger och elevhälsa.

Om du som vårdnadshavare har frågor kan du alltid vända dig till någon i elevhälsoteamet på ditt barns skola.

stetoskop som formar ett hjärta
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny