Trygghet och säkerhet

Om du upplever att du eller någon kompis blir diskri­minerad, tra­kasserad eller kränkt, ska du kontakta skolan. Samma gäller för dig som är för­älder och som upplever att ditt barn blir illa behandlat.

Skolan ska vara en trygg plats för alla elever, där alla kan känna sig respekt­erade och sedda. En plan mot diskriminering och kränkande behandling ska upprättas varje år. Planen ska berätta om vad skolan ska arbeta med under läsåret för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Planen ska också innehålla en uppföljning av föregående läsårs insatser.

Den ska främja barns lika rättigheter oavsett:

  • kön
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosupp­fattning
  • sexuell läggning
  • funktions­nedsättning
lärare samtalar med barn i klassrum
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny