Samiskt förvaltningsområde

Krokoms kommun ingår sedan maj 2010 i samiskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska arbeta för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och att ge samerna inflytande.

Den 1 januari 2010 trädde en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Den nya lagen är tydlig med vilka skyldigheter förvaltningskommunerna har. En handlingsplan har tagits fram för Krokoms kommun och arbetet med planen har skett i nära samarbete mellan kommunen och samerna.

Ett folk i fyra länder
Samerna har sedan urminnes tider levt i ett område som i dag sträcker sig över fyra länder. Det består av Kolahalvön i Ryssland, nordligaste Finland, norra Norges kust- och inland och delar av Sverige från Idre i söder och norrut. Detta område kallas Sápmi (Sameland). Ursprungligen har samernas traditionella bosättningsområde varit större, men de har stegvis trängts undan. 

Viktigt i renbetesland

  1. Visa alltid hänsyn, särskilt under kalvningstiden (april–juni).
  2. Håll alltid hundar kopplade.
  3. Undvik att gå rakt mot renen. Ju tystare du är desto lugnare blir djuren.
  4. När större flockar är i rörelse, sätt dig ner, betrakta och njut.
  5. Under sommaren söker sig renarna till snöfält som ger skydd mot värme och besvärande insekter – håll undan för sådana snöfält när du ser renar i närheten.

Fakta

Fakta

Sameby

En ekonomisk och administrativ sammanslutning, och även ett geografiskt område som ofta sträcker sig från skogsområdena i inlandet till norska gränsen. Inom samebyarna finns flera olika renskötselföretag som består av en eller flera ägare. Samebyn drivs en av styrelse som väljs på årsstämman. Styrelsen tar kollektiva beslut om hur verksamhetens ska bedrivas, men varje renägare/egen företagare beslutar själv om sina egna renar.

Medlem

Av alla samer i Sverige är det ungefär tio procent som är medlemmar i någon av Sveriges 51 samebyar. Den som vill bli medlem ï en sameby måste ansöka om det. Det finns kriterier i Rennäringslagen som styr vem som kan bli medlem. Samebyns marker räcker bara till för ett visst antal renar, beroende på areal och markbeskaffenhet.

Rättigheter

Inom samebyn får medlemmarna bedriva renskötsel, och inom delar av området också fiska och jaga. Medlemmar har också rätt att uppföra stugor och anläggningar för rennäringen samt ta bränsle och byggnadsvirke för husbehov och slöjdvirke. Renskötselrätten grundar sig på begreppet urminnes hävd, det vill säga att man jagat, fiskat och nyttjat renbetesmarkerna i urminnes tid. Reglerna för samebyarna regleras i rennäringslagen. Med dessa rättigheter följer också många skyldigheter.

Same

I sametingslagen finns en definition på vem som är same. För att få skriva in sig i röstlängden till Sametinget säger lagen att denne ska ha eller ha haft samiska som språk i hemmet och anse sig vara same.

Samebyar i Krokoms kommun

Samebyar i Krokoms kommun

I Krokoms kommun finns tre samebyar, Njaarke sameby, Jovnevaerie sameby och Jijnjevaerie sameby.

Njaarke Sameby

Nordvästra Jämtland och delvis i Krokoms kommun och delvis i Åre kommun.

Renbetesområde

Från riksgränsen i väst och till länsgränsen i öst. På sommaren betar renarna främst i fjällområdena, Sösjöfjällen och Oldfjällen.

Allmän beskrivning

De som bedriver renskötseln i Njaarke sameby bor huvudsakligen inom Offerdals socken i byarna Åkroken, Frankrike, Valla, Rise, Änge och Jänsmässholmen. Njaarke sameby är en av Sveriges minsta samebyar. Historisk forskning har visat att det bedrivits renskötsel sedan en bra bit före 1000-talet inom samebyns område.

Jovnevaerie Sameby

Västra Krokoms kommun med cirka fyrtio medlemmar.

Renbetesområde

Grubbdalsfjäll mot den norska gränsen i väster till Bräckeområdet i öst. Allmän beskrivning: Samebyns medlemmar bor bland annat i byarna Frankrike, Olden, Rönnöfors, Åflo, Jänsmässholmen samt Stora Stensjön. En gång varje sommar ges ett tillfälle att besöka Jovnevaerie sommarviste vid Stensjön, med friluftsgudstjänst och möjlighet att fiska eller vandra direkt på kalfjället.

Jijnjevaerie Sameby

Västra Krokoms kommun och Strömsunds kommun med cirka femtio medlemmar.

Renbetesområde

Under sommaren betar renarna i Hotagenfjällen. Vinterbetet sker i skoglandet, i både Ragunda, Bräcke, Strömsund, Krokom och Östersunds kommuner.

Allmän beskrivning

Samebyns medlemmar bor bland annat i Valsjöbyn, Rötviken, Gunnarvattnet, Gäddede, Hammerdal och Fagerdal.

Stärkta rättigheter för minoritetsfolk

Stärkta rättigheter för minoritetsfolk

Erkännandet av de fem nationella minoriteterna (samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar) kom redan för tio år sedan men lagen fick inte den genomslagskraft man hade hoppats på. I mars 2009  presenterade regeringen en ny minoritetspolitisk strategi i propositionen "Från erkännande till egenmakt" och som ett led i den strategin har man sett över lagstiftningen.

Ny lag: Från och med den 1 januari 2010 gäller en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Den är tydligare och ger de nationella minoriteterna större makt att fordra sina rättigheter. Den är också tydligare med kommuners och myndigheters skyldigheter.

Ekonomi: Regeringen satsar ytterligare 70 miljoner kronor på minoritetspolitiken vilket ger ett totalt anslag på 80 miljoner kronor. Pengarna ska bland annat räcka till en uppföljning av genomförandet av minoritetspolitiken samt aktiviteter i kommunerna för att främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken.

Förvaltningskommun: I en förvaltningskommun har de nationella minoriteterna förstärkta rättigheter. Du har bland annat rätt att ta kontakt med myndigheter både muntligen och skriftligen på ditt språk. Den nya lagen värnar särskilt om barnen och därför kan du som förälder begära att få barnomsorg helt eller delvis på samiska i Krokom som är förvaltningskommun för samiska.

Utanför förvaltningsområdena: Den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i hela Sverige och alla de fem nationella minoriteterna har rättigheter.

Information: Kommunen har skyldighet att informera om den nya lagen och om vilka rättigheter du har. De nationella minoriteterna ska också finnas med i lokala samrådsgrupper och kunna tycka till om frågor som rör den egna gruppen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny