God man och förvaltare

En god man hjälper dig som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom inte kan ta vara på dina rättigheter eller sköta din ekonomi. En förvaltare har rätt att bestämma mer än en god man.

En god man och förvaltare har i princip samma uppgifter. Det är deras ansvar och rättigheter som skiljer sig åt. En god man kan inte utses mot din vilja. Det är en frivillig åtgärd som innebär att du behåller rättshandlingsförmågan, det vill säga att exempelvis ingå i avtal.

En förvaltare är en tvångsåtgärd för dig som inte klarar av att ta hand om dig själv eller din egen­dom. En förvaltare kan utses utan ditt samtycke.

Ansök om god man eller förvaltare

Ansök om god man eller förvaltare

För att få en god man måste du behöva hjälp med att bevaka din rätt, förvalta din egendom eller sörja för din person. Det kan bero på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande.

Ansökan skickas till överförmyndarkansliet som handlägger ärendet innan det sedan skickas till tingsrätten som fattar beslut­et. Tingsrätten beslutar också om god­man­skapet eller förvaltarskapet ska upp­höra.


Länk till ansökningsblanketter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gode mannens och förvaltarens upp­­drag

Gode mannens och för­valtarens upp­drag

En god man eller förvaltares uppgift är att vara din ställföreträdare. Det gäller främst i ekonomiska och rättsliga frågor. Det är domstolens förordnande som reglerar uppgifterna och omfattar tre delar:

  • Bevaka rätt innebär att din gode man eller förvaltare ska företräda dig och tillvarata dina intressen i olika situationer
  • Förvalta egendom innebär att din ekonomi förvaltas av din förvaltare eller gode man
  • Sörja för person innebär att du ska ha ett bra boende, få god omvårdnad och goda livsvillkor

Förteckning och års­räkning

Din ställföreträdare har redovisnings­skyldighet. En förteckning av dina samt­liga tillgångar och skulder ska lämnas till en handläggare hos över­förmyndaren. Detta inom två månader efter förordnandet.

Före den 1 mars varje år ska din ställ­företrädare skicka in en årsräkning. Den ska innehålla en redovisning om dina inkomster och utgifter under året. En redogörelse för hur din ställ­företrädare sörjt för din person ska också lämnas in.

Vad kostar en god man eller förvaltare?

Vad kostar en god man eller förvaltare?

Din ställföreträdare har rätt till rimlig ersättning. Det är överförmyndar­nämnden som beslutar om ersättningens storlek och vem som ska betala. Din ställföreträdare får aldrig själv bestämma ersättningen och ta ut det på förhand.

Vill du bli god man eller förvaltare?

Vill du bli god man eller förvaltare?

Vill du bli någons ställföreträdare kan du ansöka om det. Överförmyndarkansliet gör en bedömning om du är lämplig som ställföreträdare. För att godkännas får du inte finnas med i belastningsregistret eller ha betalnings­anmärkningar.

Vad är en förmyndare?

Vad är en förmyndare?

En förmyndare företräder en omyndig person i rättsliga sammanhang och be­stämmer hur deras tillgångar ska an­vändas. Barn under 18 år är omyndiga. Normalt är det föräldrar eller vårdnads­havare som är förmyndare. I särskilda fall kan en annan förmyndare utses, till exem­pel om föräld­rarna missköter sitt barns ekonomi eller om föräldrarna avlider innan barnet blivit myndigt.

Gemensam överförmyndarnämd

Överförmyndarnämnd och kansli

Krokom, Åre och Östersund har en gemensam överförmyndarnämnd. Överförmyndarkansliet i Östersund handlägger samtliga ärenden.


Du är alltid välkommen att kontakta överförmyndarkansliet via telefon, e-post, ­brev eller besök. Du når överförmyndarkansliet under kundcenters öppettider (vardagar 08.00-16.00). Du hittar kontaktuppgifterna via länken.


Länk till överförmyndarnämndens kansli Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökningshandlingar och blanketter

Ansökningar och blanketter

Mer information och blanketter hittar du på Östersunds kommuns hemsida.


Länk till Östersunds hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

äldre kvinna talar i telefon vid fikabordet i trädgården
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny