Kommunguiden

Krokoms kommun hanterar tillstånd och utövar myndighetstillsyn på en mängd olika saker i en rad olika verksamheter. Här är en samlingsplats där du kan hitta hur du söker olika tillstånd eller vilka tillsynsärenden kommunen ansvarar för.

Du kanske vill ha fördjupande kunskap i hur du söker alkoholtill­stånd eller vem som har tillsyns­ansvar om din grannes hund skäller? Mycket av den informationen finns redan på vår hemsida och e-tjänste­plattform. Kommunguiden ska hjälpa dig att hitta den informationen lite enklare.

Hitta direkt

Sök i kommun­guiden

Beroende på vad du vill göra kan du behöva tillstånd. Du kanske vill veta om det är vi som har tillsyn i ärendet du undrar över. Sök i vår guide för att få hjälp, oavsett om du är företagare eller privatperson.

Sök i vår Guide här

Vill du hellre söka efter olika kategorier? Klicka på valfri kategori:

Vanliga frågor

Kommunguiden i alfabetisk ordning

Här hittar du allt som finns i kommunguiden i alfabetisk ordning.

 • Anmälan om försäljning av receptfria läkemedel

  Försäljning av receptfria läkemedel ska anmälas till Läkemedelsverket. När anmälan är gjord kan du påbörja försäljningen. Här hittar du information om hur du ska gå till väg.

 • Anmälan om försäljning och servering av folköl

  Ska du sälja eller servera folköl måste du anmäla det. Du ska också utöva egenkontroll av försäljningen genom att ta fram och använda ett egenkontrollprogram. Här hittar du anmälningsblanketter och kontrollprogram att ladda ned.

 • Begrava död häst

  Om du vill begrava din häst hemma på gården är det ofta möjligt. För att få gräva ner en död häst måste du ha lämnat in en ansökan till bygg- och miljönämnden med begravningsplatsen utmärkt.

 • Bygglov

  Här hittar du information om vilka byggprojekt som kräver bygglov, till exempel inglasat uterum och garage. Projket som inte kräver bygglov kan vara till exempel pool och friggebod.

 • Bygglov för upplag och materialgårdar

  Det krävs bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra upplag och materialgårdar. Från denna bygglovsplikt finns det dock vissa undantag.

 • Catering

  Tänker du starta verksamhet med catering så behöver du registrera verksamheten. Här hittar du e-tjänst och mer information om verksamhet med catering och vilka hos kommunen som har tillsynsansvaret.

 • Djurhållning som har an­mälnings-­ och tillståndsplikt

  I en del fall krävs tillstånd eller anmälan för djurhållning. C-verksamhet kräver anmälan och B-verksamhet kräver tillstånd.

 • Djur i tätort

  Om du vill ha vissa lantbruksdjur och bor i en tätort behövs tillstånd till detta. Tillstånd söker du hos bygg- och miljönämnden.

 • Djur och lantbruk

  Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som har lantbruk såväl som för dig som har ett husdjur. Kommunen ansvarar för miljö- och hälsoskyddstillsynen när det rör störningar från djur, exempelvis i form av ljud och lukt.

 • Elda på rätt sätt

  Här får du reda på vad som är tillåtet att elda och göra det säkert. Tänk på att det behövs en anmälan till bygg- och miljönämnden vid nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstäder och rökkanaler.

 • Gödsel från lantdjur

  Om du har en gård med hästar, nötkreatur, får, höns eller getter är det viktigt att du lagrar gödsel från djuren så att det inte läcker ut i omgivningen och bidrar till övergödning. Bygg- och miljönämnden har tillsyn på djurgårdar och kontrollerar att gödsel och farligt avfall hanteras på rätt sätt.

 • Hantering av schaktmassor

  Uppgrävda massor kan vara både en resurs och ett problem. Genom att återanvända schaktmassor kan naturresurser sparas. Samtidigt finns en risk att uppgrävda massor kan vara eller bli förorenade när de återvinns. På den här sidan kan du läsa mer om vad som gäller när du ska hantera schaktmassor.

 • Hantering av tjärasfalt och krossad asfalt

  Uppbruten asfalt och tjärasfalt kan innehålla miljö- och hälsoskadliga ämnen, och därför ska de hanteras på ett säkert sätt. Här kan du läsa mer om vad som gäller om du ska hantera, återvinna eller återanvända krossad eller tjärasfalt.

 • Hissar

  Det är viktigt att hissar och vissa andra motordrivna anordningar installeras och kontrolleras på ett korrekt sätt så att ingen kommer till skada när hissen används. Den som äger hissen är ansvarig att den kontrolleras.

 • Marklov

  Vill du ändra nivån på en tomt finns det olika regler att förhålla sig till. Det beror på om tomten är inom detaljplanerat område eller inte. Här får du information om hur det fungerar.

 • Miljöfarlig verksamhet

  Vissa miljöfarliga verksamheter behöver ett tillstånd eller en anmälan innan den startas. Här kan du läsa mer om vad som gäller för din verksamhet. Bygg- och miljönämnden ansvarar för att se till att miljöfarliga verksamheter i kommunen uppfyller de krav som ställs enligt Miljöbalken.

 • Misstänkt allergireaktion

  Misstänker du att du har fått en allergisk reaktion av mat som skulle varit fri från de ämnen som du är allergisk eller har intolerans mot? Då bör du så fort som möjligt anmäla detta till bygg- och miljönämnden. Detta gäller både mat du serverats när du ätit ute eller mat som du har köpt hem.

 • Rivningslov eller anmälan vid rivning av byggnad eller del av byggnad

  Planerar du att riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett område med detaljplan? Då måste du ansöka om rivningslov.

 • Serveringstillstånd

  Du måste ha tillstånd för att servera spritdrycker, vin, starköl eller annan jäst alkholdryck. Tänker du bjuda eller sälja för självkostnadspris i slutet sällskap behövs inget serveringstillstånd.

 • Skrotbilar och fordonsvrak

  När du ska skrota din bil lämnar du den till någon av bilprodu­centernas mottagningsställen eller till en auktoriserad bilskrotare. En miljöklok lösning för återvinning av ditt fordon är att gå via Bilretur som är ett nationellt nätverk av bildemonterare som är auktoriserade av Länsstyrelsen.

 • Snötippar, snöupplag och snö från tomten

  Snötippar kan i vissa fall vara bygglovspliktiga, till exempel om snömassor transporteras från ett område till ett helt annat område. Snötippar definieras och regleras både som upplag och som miljöfarlig verksamhet. Det är bygg- och miljönämnden som har tillsynsansvaret.

 • Tillstånd för försäljning av tobak

  Om du vill sälja tobak och liknande produkter måste du ha tillstånd för försäljningen från bygg- och miljönämnden. Här hittar du de blanketter du behöver.

 • Utekatter

  Är du kattägare så ska du registrera din katt hos Jordbruksverket. Det finns en mängd olika lagar och regler som gäller katthållning. Kommunens bygg- och miljönämnd är tillsyns­myndighet för miljöbalken, Läns­styrelsen för djurskyddslagen medan polisen är tillsynsmyndighet för lagen om tillsyn över hundar och katter.

 • Värmepumpar

  Värmepumpar som tar ut energi ur jord, berg, grundvatten eller ytvatten har tillståndsplikt. Värmepumpar för luft/luft eller luft/vatten behöver du inte vare sig tillstånd för eller anmäla.

 • Växtskydds­medel i hemmiljö

  På den här sidan kan du läsa om när det är förbjudet att använda växt­skyddsmedel och vilka alternativ som finns att prova. Du kan också lära dig om vad som är viktigt att tänka på om du trots allt behöver använda växtskyddsmedel.

Fotograf Per Johan Göransson

Meny