Grundskola

I Krokoms kommun finns 16 skolor. Från mindre byskolor, med under­visning upp till årskurs sex, till större skolor med undervisning från förskole­klass till årskurs 9.

I Sverige har vi skolplikt för barn mellan 6 och 16 år. Grundskolan omfattar förskoleklass, årskurs 1-9, grundsärskola, fritidshem och öppen fritidsverksamhet.

Utbildningen bygger vidare på förskolans under­visning. Grundskolans undervisning bygger vidare med grundläggande kunskaper för det livslånga lärande och alla elever ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt mot målen. Alla elever ska också ges enskilda förut­sättningar att lyckas utifrån de behov och förmågor som den enskilde eleven har. Elever med ett annat moders­mål än svenska ska ges möjligheter att utveckla sitt modersmål. Elever som till hör någon av de nationella minoriteterna ska ges förutsättningar att utveckla både sitt modersmål och fördjupa sin identitet samt lära sig mer om sitt folks kultur.

Samisk förvaltnings­kommun

Krokoms kommun är samiskt förvaltnings­­område vilket innebär att elever som till hör det samiska folket har särskilda rättigheter till sitt språk och sin kultur.

Förskoleklass

Förskoleklass

Det år som barnet fyller sex år ska det börja i förskoleklass. Förskole­klassen ska stimulera barnets utveckling och lärande och förbereda barnet för fortsatt utbildning. Lek och skapande är viktiga delar i verksam­heten. Kallelse till förskole­klass skickas tillsammans med ansökan om modersmålsundervisning till dig som är vårdnadshavare. Kallelsen hänvisar till den skola som ligger inom ditt upptagningsområde.

Barn som tillhör grundsärskolans målgrupp har tills vidare skolplikt från årskurs 1.

Val av skola

Val av skola

Alla elever hör till en särskild kommunal grundskola. Det är oftast den skola som ligger närmast hemmet och den kallas för anvisningsskola. Alla kommunala skolor har platser reserverade för de barn som bor och är folkbokförda inom respektive skolas upptagningsområde. Om man vill byta till en annan kommunal skola kan man göra det när som helst under året.

Ansökan om att byta skola gäller som längst till kommande läsår, du kan med andra ord inte boka en plats för ditt barn flera år i förväg. Ansökan skickas till den skola du vill byta till. Rektor på skolan beviljar eller avslår ansökan beroende på om det finns plats eller inte.

Bedömning och betyg

Bedömning och betyg

För att kunna utvecklas och nå goda resultat är det viktigt att utvärdera hur arbetet i skolan går. Från årskurs ett till och med fem ges skriftliga omdömen varje år. Första gången betyg ges är i slutet av höstterminen i årskurs sex. Därefter får eleven ett nytt betyg i slutet av varje termin fram till våren i årskurs nio då slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget eleven söker vidare till gymnasieskolan.

Skriftliga omdömen och individuell ut­vecklings­plan

Det skriftliga omdömet sammanfattar vad eleven kan och har lärt sig och vad som man behöver jobba vidare med. Det skriftliga omdömet är en del i den individuella utvecklings­planen och ett komplement till det som tas upp i utvecklingssamtalen.


Information om ditt barns skolgång - InfoMentor

Information om ditt barns skol­gång - InfoMentor

I Krokom har vi en digital lärplattform som heter Infomentor. Syftet är att samla all dokumentation om rör ditt barn på ett ställe där du som vårdnadshavare enkelt kan få en överblick hör ditt barns studier. Infomentor är också en informationskanal mellan vårdnads­havarna och skolan som ska bidra till delaktighet och inflytande. Alla vårdnads­havare samt elever i årskurs 7-9 har inloggning till InfoMentor.

Syfte med digital elev­dokumentation:

 • Visa elevers utveckling
 • Underlätta och förbättra uppföljning
 • Enklare att koppla till skolans mål
 • Underlätta delaktighet från elever och föräldrar
 • Skapa kontinuitet vid byten av lärare, grupp och skola

Systemet används även till att anmäla frånvaro, schema, veckoplaneringar och övrig information.

Dokumentationen sparas under elevens hela skolgång och gallras enligt kommunens dokument­hanterings­plan efter avslutad grundskola.

länk till InfoMentors inloggningssida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kom igång med Infomentor - länk till instruktionsfilm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digitala verktyg i skolan

Digitala verktyg i skolan

I de flesta av skolornas klassrum och i ett flertal förskolor finns bredband och teknisk ut­rustning. Tekniken fungerar som hjälpmedel och ökar möjligheten att använda aktuellt material i under­­visningen. Digitala resurser ger eleverna tillgång till läromedel, fack- och skönlitteratur och film.

Vad är ett digitalt verktyg?

Med digitalt verktyg menas dator, Chromebook eller surfplatta. Alla elever i årskurserna 6-9 får låna ett personligt digitalt verktyg.

Regler och information för lån av digitalt verktyg för elever Pdf, 152 kB, öppnas i nytt fönster.

Överenskommelse för lån av digitalt verktyg för elever Pdf, 227.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Skadeanmälan digitala verktyg Pdf, 212.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Undervisning i modersmål

Undervisning i modersmål

Om ditt barn har ett annat modersmål än svenska finns möjligheten att få moders­måls­under­visning i grundskolan. Under­visningen syftar till att barnet ska utveckla kunskaper i och om sitt modersmål och kunna uttrycka sig i olika samman­hang. Samtidigt ska barnet utveckla sin tvåspråkiga identitet och kunskap och tillgodogöra sig arbetet i skolan.

Barnet kan få undervisning i modersmål om:

 • En eller båda av vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål
 • Språket är används i barnets vardag
 • Barnet har grundläggande kunskaper i språket
 • Barnet eller vårdnadshavaren önskar få undervisning

Kommunens skyldighet att ordna under­visning

Om det finns tillgång till lämplig lärare är kommunen skyldig att ordna undervisning i ett språk om minst fem elever väljer språket. När det gäller undervisning i minoritetsspråk är kommunen skyldig att anordna undervisning även om färre än fem elever väljer språket. För barn i förskolan ska kommunen erbjuda språkstöd i minoritetsspråk.

Tillsammans med Sameskolstyrelsen anordnas samisk undervisning vid skolor inom Änge och Föllinge rektorsområde.

Ansök om undervisning i modersmål

För undervisning från och med höstterminen – ansök senast den 1 april

För undervisning från och med vårterminen – ansök senast den 1 november.


Länk till våra blanketter och e-tjänster om modersmål. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mat och måltider

Mat och måltider

Vi vill att barnen i förskolan och skolan ska få en smakupplevelse när de ska äta sin lunch. Därför väljer vi så ofta vi kan maträtter som vi tillagar från grunden när vi bestämmer mat­sedeln.


Våra måltider ska vara av hög kvalitet. Varje dag serveras salladsbuffé, hårt bröd, smör och mjölk. Ungefär tjugo procent av det vi köper in är ekologiska produkter.


Vi strävar efter variation i matsedeln. Vi serverar typiska svenska maträtter, husmanskost, men även rätter med inslag från andra länder och kulturer. En viktig målsättning för oss är att måltiderna serveras i trivsamma lokaler så att våra gäster kan äta med god aptit i lugn och ro.


Länk till aktuell matsedel

Specialskolor

Specialskolor

Elever som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra skäl inte kan gå i grundskolan enligt kap 7, 6 § i skollagen har möjlighet att gå i specialskolan. Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:

 

 • som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning,
 • med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar,
 • med grav språkstörning,
 • med medfödd dövblindhet och
 • som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.
Mer information om specialskolor finns på Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida.


Länk till information om specialskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


rödöns skola. en tegelbyggnad utanför vilken det vajar två svenska och en samisk flagga
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny