Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Svar på öppet brev från Krokoms växtkraft

Taxiskylt mot blå himmel

Krokoms växtkraft har ställt ett antal frågor till Krokoms kommunstyrelse med anledning av upphandlingen om skolskjutsar och färdtjänst i ett öppet brev publicerat i ÖP och LT den 10 februari. Kommunstyrelsen hade sammanträde den 13 februari och på uppdrag av styrelsen svarar jag på frågorna.

Kommunstyrelsen ansvarar självklart över kommunens verksamhet, ekonomi och åtaganden. Arbetet kan utföras i egen regi eller av andra myndigheter och företag via avtal. När det gäller skolskjuts och färdtjänst enades länets kommuner och regionen 2018 om att samordna arbetet och via avtal överlåta driften till regionen och Länstrafiken.

För Krokoms del innebär avtalet att det är Länstrafiken som både upphandlar och beställer skolskjuts och färdtjänst. Länstrafiken fakturerar i efterhand Krokoms kommun för uppdraget och för utförda körningar. Avtalet har en uppsägningstid om ett år.

Upphandlingen av skolskjuts och färdtjänst har diskuterats vid ett flertal tillfällen 2019 och 2020, både i kommunstyrelsen och i möten med regionen och Länstrafiken. Vid ett av dessa tillfällen diskuterade kommunstyrelsen om avtalet med Länstrafiken skulle hävas med hänvisning till ut­ökad områdesindelning med Strömsunds kommun, något som Krokoms kommun inte infor­mer­ats om. Efter dialog och omröstning beslutade kommunstyrelsen att kvarstå i upphandlingen med löfte om att få avbryta vid anbudsöppningen om anbudet skulle vara ekonomiskt ofördel­aktigt för Krokom.

Efter anbudsöppning och utvärdering av Länstrafiken stod det klart att både Taxi Östersund och Taxi Glesbygd uppfyllde ställda krav. Taxi Östersunds anbud fick tilldelningsbeslut utifrån lägsta pris. Krokoms kommun var närvarande vid anbudsöppningen och under utvärderingsprocessen. Detta gav den insyn som krävdes för att vi skulle kunna identifiera ett antal oklarheter och ställa krav på Länstrafiken om en utökad och fördjupad analys av anbuden.

Uttalandet om att vi har varit naiva handlar inte om bristande ansvarskänsla utan om tillit till en organisation som åtagit sig att sköta upphandlingen för kommunens räkning. Krokom betalar Länstrafiken för uppdraget att upphandla och vi förväntar oss att det genomförs på ett bra sätt.
Kommunen har inte tagit ställning till att avsluta avtalet med Länstrafiken. Däremot har kommunen meddelat Länstrafiken och regionen att den möjligheten finns, med hänvisning till bristande samverkan.

Kommunen har inte heller begärt att häva tilldelningen utan bett Länstrafiken återta tilldelningsbeslutet för att hinna genomföra en fördjupad analys. Länstrafiken har i svar meddelat att de inte avser återta tilldelningsbeslutet.

Idag är upphandlingen överklagad av Taxi Glesbygd och tilldelningen är pausad i avvaktan på Förvaltningsrätten utlåtande. Taxi Glesbygd har fått ett förlängt avtal till och med höstterminens slut, december 2020.

Arbetet fortsätter med att bringa klarhet i vilken kostnad de båda anbuden i realiteten kommer att innebära för Krokoms kommun.

Karin Jonsson, C, ordförande i kommunstyrelsen

Här kan du läsa Krokoms växtkrafts öppna brev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Meny