Västersem 2:15, Ås

Syftet med detaljplanen är att skapa ett bostadsområde med enbostadshus som ska präglas och utformas med lantlig gårdsmiljö som knyter an mot Åsbygdens kulturmiljö.
Byggnaders volymer ska ge en känsla ladhus. Byggnader ska utföras med förhöjt fasadliv samt med relativt brant taklutning.

Bild på planområdet för Västersem 2:15

Detaljplanens status

Bearbetning inför samråd

 

 

Illustration över en planprocess

Den 2021-12-08 §146 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om planbesked.

Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, därav har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

Planen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan. Samt förenlig med den fördjupade översiktsplanen för Åsbygden.

Detaljplanen hanteras enligt plan- och bygglagens bestämmelser för standard planförfarande (2010:900).

Här hittar du kommunens översiktsplan

Här hittar du den fördjupade översiktsplanen för åsbygden

Meny