Valsjön 1:204, Valsjöbyn

Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet för permanentboende samt fritidshusboende i glesbygd med möjlighet till bevarad befintlig campingfunktion. Delar av planområdet avses användas till olika servicefunktioner såsom restaurang, aktivitetscenter, konferensanläggning, handel eller liknande. Syftet är också att säkerställa tillgänglighet till natur- och rekreationsområde längs stränderna runt hela planområdet.

Detaljplaneområde Valsjön 1:204

Detaljplanens status

Bearbetning inför granskning

Den 2022-02-22 §21 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om planbesked.

Den 2023-12-07 §140 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om att skicka ut detaljplanen på samråd.

Den 2023-12-07 §139 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om att planen bedöms ges upphov till betydande miljöpåverkat och att en strategisk miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning ska utföras.

Planens genomförande bedöms medföra betydande miljöpåverkan, därav har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Planen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan. Detaljplanen hanteras enligt plan- och bygglagens bestämmelser för utökat planförfarande (2010:900).

Här hittar du Kommunens översiktsplan

Förslaget till detaljplan var under tiden 2024-01-03 – 2024-01-31 utställt för samråd.

Efter samrådet pågår nu arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och eventuellt komplettera handlingarna.

Meny