Translate site

Startsida Krokoms kommun

Detaljplan för Hissmoböle 2:21, Krokom, har vunnit laga kraft

Antagen detaljplan.

Syftet med detaljplanen är skapa möjlighet att uppföra ytterligare garagebyggnad på fastigheten.

Den tidigare detaljplanen för området "Del av Krokoms samhälle (Hissmoböle 2:21 m fl), Rödön, Krokoms kommun, antagen 3 maj 1973, reglerade större delen av fastighetens användning till parkmark som inte får bebyggas.

Den nya detaljplanen för fastigheten medför att komplementbyggnader får uppföras på avgränsad del samt inom befintlig byggrätt. Den nya byggrätten för komplementbyggnad regleras av "kryssprickad mark", det vill säga mark som endast får bebyggas med komplementbyggnad. Byggnadsytan regleras till max 120 kvadratmeter byggnadsyta, byggnadshöjden regleras till 3,5 meter samt takvinkel får inte givas större lutning än 27 grader.

Utformningskrav gör gällande av fasad ska vara utförd i trä och målas röd. Byggrätten för bostadsändamål justeras enligt befintlig bebyggelse.

Uppdaterad 2018-06-29 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se