Vanliga frågor om nya skolan

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om nya skolan.

Frågor om nya skolan

Frågor om nya skolan

Svar på de vanligaste frågorna om nya skolan.

När börjar den nya skolan i Nälden att byggas?

Vad betyder ett igångsättningstillstånd?

Vad betyder ett igångsättningstillstånd?

Det innebär att man får börja använda avsatta pengar i investeringsbudgeten för att till exempel ta in konsulter.

Hur många barn kommer att gå på den nya skolan?

Hur många barn kommer att gå på den nya skolan?

Uppdraget är att bygga en skola för ungefär 300 barn. Det är fler än vad som går i Nälden idag, eftersom förhoppningen är att Näldens by ska växa.

Vilka klasser kommer att gå på skolan?

Vilka klasser kommer att gå på skolan?

Skolan byggs för elever från förskoleklass upp till och med årskurs 6.

Riskerar skolorna i Trångsviken och Hov att läggas ned när Näldens nya skola är klar?

Riskerar skolorna i Trångsviken och Hov att läggas ned när Näldens nya skola är klar?

Det finns inget beslut eller aktivt förslag på att lägga ned skolorna i Trångsviken eller Hov. De politiska partierna tycker olika i frågan.

Var kommer den nya skolan att ligga?

Var kommer den nya skolan att ligga?

Ungefär där den nuvarande ligger.

Hur lång tid kommer skolbygget att pågå?

Hur lång tid kommer skolbygget att pågå?

Från att grävskopan åker in och börjar riva någon huskropp till dess att det är invigning är svårt att säga. Det är lite svåra markförutsättningar. Allt från två till fyra år. Men det är en mycket grov uppskattning.

Behöver skolbarnen flytta till tillfälliga lokaler under skolbygget?

Behöver skolbarnen flytta till tillfälliga lokaler under skolbygget?

Ja, skolbarnen behöver flytta till tillfälliga lokaler. En förstudie pågår för att bestämma hur den flytten ska gå till. Besked om vilken typ av tillfälliga lokaler det blir väntas komma under början av hösten.

Hur mycket kommer den nya skolan att kosta?

Hur mycket kommer den nya skolan att kosta?

Det är svårt att säga, anbuden behöver ha kommit in för att vi ska kunna ge en mer tydlig bild runt kostnaden för bygget.

Kommer det vara möjligt att hyra eller låna skolans lokaler på kvällarna?

Kommer det vara möjligt att hyra eller låna skolans lokaler på kvällarna?

Det avgör skolans rektor.

Kommer biblioteket att flytta till den nya skolan?

Kommer biblioteket att flytta till den nya skolan?

Det är inte bestämt än.

Mina barn går inte på Näldens skola idag. Kommer det vara möjligt att byta till Näldens skola?

Mina barn går inte på Näldens skola idag. Kommer det vara möjligt att byta till Näldens skola?

Det kommer att vara möjligt i mån av plats, men barn som bor i Nälden har förtur till platserna.

Vilka politiker är ansvariga för skolbygget?

Vilka politiker är ansvariga för skolbygget?

Ytterst ansvarig politiker är kommunstyrelsens ordförande Karin Jonsson. Den nämnd som beställer skolbygget är barn- och utbildningsnämnden där Jannike Hilding är ordförande och den nämnd som ansvarar för upphandling och själva byggprocessen är samhällsbyggnadsnämnden där Olof Wallgren är ordförande. Ansvarig tjänsteman inom samhällsbyggnadsförvaltningen är fastighetschef Tomas Nilsson.

Går det att påverka någon del av skolbygget?

Går det att påverka någon del av skolbygget?

Det går att påverka innehållet i skolgården i viss omfattning. Övriga delar kan komma att justeras utifrån synpunkter, men de större ramarna för detta bygge beslutas av folkvalda politiker.

Vem kommer att göra själva bygget?

Vem kommer att göra själva bygget?

Det kommer att avgöras av en upphandling som går ut över hela landet.

Blir det en helt vanlig skolgård eller tänker ni göra något extra för att den också ska användas på kvällar och helger?

Blir det en helt vanlig skolgård eller tänker ni göra något extra för att den också ska användas på kvällar och helger?

Politikerna i Krokoms kommun har beslutat att ha medborgardialog om innehållet i skolgården för att den ska bli bra att använda även av andra Näldenbor på kvällar och helger.

Kommer ni att ta med skolans parkerings- och trafiksäkerhet i planeringen av bygget?

Kommer ni att ta med skolans parkerings- och trafiksäkerhet i planeringen av bygget?

Säkerhetsarbetet är viktigt och troligtvis kommer särskilda konsulter att anlitas för detta ändamål.

Kommer skolmatsalen att planeras in i den nya byggnaden?

Kommer skolmatsalen att planeras in i den nya byggnaden?

Ja.

Finns det någon möjlighet att man kommer att se till den gamla skolans arkitektur/utseende/stil när man bygger den nya skolan?

Finns det någon möjlighet att man kommer att se till den gamla skolans arkitektur/utseende/stil när man bygger den nya skolan?

Det kommer klarna när vi börjar projektera hur utformningen av den nya skolan kommer bli.

Är det beslutat hur stort antal elever den nya skolan ska rymma?

Är det beslutat hur stort antal elever den nya skolan ska rymma?

Det politiska beslutet är att bygga en skola i Nälden för 250 elever, men som tekniskt är förberedd för att byggas ut för ytterligare 50 elever om det skulle bli aktuellt.

En senare utbyggnad förutsätter nya politiska beslut, ny budget och ett helt nytt byggprojekt.

Var ska barnen vara under perioden som den gamla skolan rivs och innan den nya finns på plats?

Var ska barnen vara under perioden som den gamla skolan rivs och innan den nya finns på plats?

Eleverna kommer att få sin undervisning i tillfälliga lokaler, anpassade moduler som är betydligt fräschare och finare än nuvarande skola. Skolbygget kommer att ske i omgångar och det innebär att barnen också flyttar ut i moduler i omgångar.

Tidigast under våren 2022 kan en flytt bli aktuell och då är det årskurs 1 och 3 som berörs.

Hade byggtiden för skolan blivit kortare om projektet inte utförts i etapper, exempelvis om eleverna hade blivit flyttade till andra skolor i kommunen?

Hade byggtiden för skolan blivit kortare om projektet inte utförts i etapper, exempelvis om eleverna hade blivit flyttade till andra skolor i kommunen?

Ja, byggtiden skulle bli något kortare. Men det anses vara viktigare att dels minska de negativa konsekvenserna för elever, personal och föräldrar samt att hålla nere totalkostnaden för projektet.

Får personal delta i utformning av lokaler?

Får personal delta i utformning av lokaler?

Alla verksamheter som berörs av lokalförändring eller byggprojekt ska alltid vara delaktiga i planering och utformning av nya lokaler. Det är respektive verksamhetschef som ansvarar för och beslutar i vilken grad och på vilket vis medarbetare deltar i och får insyn i arbetet. På Näldens skola är det förutom skolans verksamhet följande delar som berörs:

Kost och lokalvård, skolsköterskeverksamhet, kulturskola, personal som arbetar med kultur och fritidsfrågor, fastighetsförvaltning och bibliotekspersonal.

Varutransport till nuvarande kök går mellan tennisplanerna och nuvarande bespisning. Hur tänker ni lösa det?

Varutransport till nuvarande kök går mellan tennisplanerna och nuvarande bespisning. Hur tänker ni lösa det?

Det kommer att byggas en grusväg som kommer att gå i ytterkant av förskolans område, med minimal påverkan på förskolebarnen.

Vet ni vilken del av skolan ni börjar bygga om?

Vet ni vilken del av skolan ni börjar bygga om?

Nej, det är inte klart än.

Kommer skolområdet att utökas jämfört med idag?

Kommer skolområdet att utökas jämfört med idag?

Det finns inget beslut om att utöka skolgården. Om det skulle behövas kan det möjligen vara aktuellt i delar av det område som idag är skidstadion, men inget sådant beslut finns.

När man bygger nytt från grunden går det att använda ytan mer effektivt, vilket gör att fler barn kan rymmas på samma yta.

Räknas tennisplanerna in i ytan?

Räknas tennisplanerna in i ytan?

Ja, området där tennisplanerna är räknas in i skolgården.

Kommer skolmodulen som finns idag att tas bort när den nya skolan är klar?

Kommer skolmodulen som finns idag att tas bort när den nya skolan är klar?

Ja, befintlig modul ska tas bort.

Blir det nya slöjdsalar? Matsal?

Blir det nya slöjdsalar? Matsal?

Ja, det blir nya slöjdsalar och matsal. Det enda som behålls är dagens bollhall.

Kommer bollhallen att kompletteras med redskap? I dagsläget är det en ren bollhall och den gamla används när vi behöver redskap (bommar, ringar m m)

Kommer bollhallen att kompletteras med redskap? I dagsläget är det en ren bollhall och den gamla används när vi behöver redskap (bommar, ringar m m)

Det är ingen fråga som det tittats på i det här tidiga byggskedet.

Kommer personal och föräldrar att få ta del av ritningar på skolan?

Kommer personal och föräldrar att få ta del av ritningar på skolan?

Skolans rektor kommer att se till så personal och föräldrar får ta del av ritningar så fort de finns på plats.

Hur blir det med parkeringar under byggtiden?

Hur blir det med parkeringar under byggtiden?

Parkering för personalen ska givetvis lösas men kan bli en bit bort. Exempelvis på andra sidan vägen. Viktigt också är att ta hänsyn till hämtning och lämning för vårdnadshavare under byggtiden.

Är ni säkra på att det räcker att bygga för 250 elever?

Är ni säkra på att det räcker att bygga för 250 elever?

Politiskt står beslutet 250 elever kvar som volym för det nya skolbygget.

Hur högt får man bygga?

Hur högt får man bygga?

Minst två våningar.

Kommer bollhallen att utökas?

Kommer bollhallen att utökas?

Bollhallen kan komma att utökas men det är inte tydliggjort i dagsläget. Frågan ingår i projekteringsarbetet.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny