Skola och förskola i Hotagsbygden

Barn som leker utomhus

Skola och förskola bidrar i högsta grad till en levande Hotagsbygd. För att kunna fatta ett bra beslut om var verksamheterna ska ligga behöver vi få hjälp av dig som är direkt berörd och bjuder därför in till medborgardialog.

Det är av stor vikt för hela Hotagsbygdens fortsatta utveckling att det finns en skola och att den har behöriga lärare. Ska området vara attraktivt för människor att leva och verka i är skolan en viktig beståndsdel.

Medborgardialogen

Under 2021 genomfördes två medborgardialoger på plats i Hotagsbygden – en i Valsjöbyn och en i Åkersjön. Möjlighet att medverka på distans fanns också.

Vid dialogerna framkom att man inte är ense i bygden om vilken lösning som är bäst men flertalet förordade en ny lösning med förskola/skola i Rötviken. Skäl som angavs var kortare avstånd för det stora flertalet, bättre upptagningsområde samt lättare att göra anpassningar för elever med särskilda behov om det sker en nybyggnation.

Skäl för att behålla skolan i Valsjöbyn var bl a att skolan är i gott skick med fina utemiljöer och att man genom att förlägga skolan längre söderut ytterligare försvårar att bo i glesbygd. Skolan är en viktig sym­bol och motor för en bygds överlevnad.

Tillsammans med de organiserade medborgardialogerna har också en mängd mejl och insändare inkommit varför beslutsunderlaget har utvecklats över tid.

Näringsliv och pendlingsmönster

Utifrån näringslivsperspektiv är placeringen inte det centrala. Det viktiga är att kommunen satsar på att ha en livskraft skola i Hotagsbygden. Då kan näringslivet fortsätta satsningar och etableringar. Huruvida skolan/förskolan ligger i Valsjöbyn eller Rötviken är alltså av underordnad betydelse.

Fakta från SCB

Fakta från SCB

De flesta arbetstillfällen som finns i Hotagen 2019 är inom jordbruk, skogsbruk och fiske (58 st.), därefter följer verksamheter inom byggverksamhet (9 st.), handel; reparation av motorfordon och motorcyklar (7 st.).

Nästan alla arbetsställen i området består av små och ensamföretag vilket utgör hela 89% av arbetsplatserna i området 2019.

I området Hotagen bor totalt 122 förvärvsarbetande med bostad i området, var av 55 st. kvinnor och 67 st. män. Bland dessa arbetar lite mer än hälften i området 64 st. d.v.s.52%. Vidare arbetspendlade 58 st. d.v.s. 48% ut från området. Arbetspendlade in i området gjorde endast 4 st. var av 3 st. från övriga kommuner i området.

Av de 58 st. som arbetspendlade ut från området pendlade 60% till Krokoms kommun, 31% till Östersunds kommun och 5% till Kiruna kommun. För resterande 4% saknas uppgifter om ort för arbetspendling. Hur många som pendlar till Norge är oklart.

Uppgifter från orten

Uppgifter från orten

Två barn på förskolan och tre barn på skolan har föräldrar som pendlar till Norge.

Tre familjer med tillsammans 8 barn (0-12 år) är beroende av möjligheten att arbetspendla söderut.

Här en sammanställning av de barn 0 – 12 år som går på förskola eller skola i området.

 • 1 barn i Gunnarvattnet
 • 6 barn i Valsjöbyn
 • 1 barn i Hotagen (6e klass)
 • 6 barn i Rötviken
 • 6 barn i Häggsjövik/Norrviken

Samisk skola

En eventuell etablering av en samisk skola i Krokoms kommun har i sig ingen betydelse för frågan om nybygge eller inte och geografisk placering av skola/förskola i Hotagenområdet. Det har enbart betydelse för totalt elevunderlag i området.

Skolskjutsar

Om skolan flyttar från Valsjöbyn gör det ingen större skillnad näringsmässigt för skolskjutsentreprenören. Idag finns skolskjuts från skolan till och från fritids, men det är av mindre betydelse. Bilen går ändå förbi så det blir varken mer eller mindre intäkter om man plockar upp ett eller två barn extra.

Ekonomi

Se bilagan ”jämförelser kostader alternativ a-d” som visar kostnaderna för de olika alternativen jämfört med kostnaden idag. Sammanfattningsvis kan man konstatera att nuvarande lösning är dyrast medan en lösning med ny skola/förskola i Rötviken blir något mer kostnadseffektivt över tid. De ekonomiskt mest lönsamma lösningarna är alternativen som bygger på en samlokalisering i Valsjöbyn. Jämförelsen i excellarket ska ses som en indikation kring kostnader. Det bygger på schabloner. Exakta kostnader kan inte tas fram förrän en projektering görs. Den årliga avskrivningskostnaden förändras dock inte särskilt mycket även om byggnationen blir några miljoner kronor dyrare eller billigare än angivna siffror.

Jämförelser av kostnader för alternativ a-d Öppnas i nytt fönster.

Befolkningsprognos Pdf, 190 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare möten

Tidigare möten

 • Skola och förskola i Hotagsbygden 26 oktober

  Skola och förskola bidrar i högsta grad till en levande Hotagsbygd. För att kunna fatta ett bra beslut om var verksamheterna ska ligga behöver vi få hjälp av dig som är direkt berörd och bjuder därför in till medborgardialog.

 • Skola och förskola i Hotagsbygden 11 november

  Skola och förskola bidrar i högsta grad till en levande Hotagsbygd. För att kunna fatta ett bra beslut om var verksamheterna ska ligga behöver vi få hjälp av dig som är direkt berörd och bjuder därför in till medborgardialog.

Frågor och svar från mötet 26 oktober

Frågor och svar

Fråga: Ett skyddsrondsprotokoll från Valsjöbyns skola ligger med som bilaga till alternativ B. Varför ligger det protokollet med i underlaget?

Svar: Det cirkulerar uppgifter om att Valsjöbyns skola är i dåligt skick och därför har skyddsrondsprotokollet skickats med för att visa den faktiska statusen.

Fråga: Har förskolan haft tillfälle att titta på förutsättningarna för förskoleverksamhet i Valsjöbyn?

Svar: Ja, verksamheten har sett över vilka anpassningar som behöver göras för att ha förutsättningar att driva verksamhet i skolbyggnaden.

Fråga: Hur NPF-anpassad kan man göra befintlig skolbyggnad? (NPF= neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)

Svar: Oavsett vilket alternativ som beslutas, finns ett ansvar att anpassningar utförs till den nivå som krävs.

Fråga: Idag finns bra värderingsverktyg och riktlinjer som gäller anpassning. Vägs de in i era planer?

Svar: När det är aktuellt med nyproduktion, eller anpassning av befintliga lokaler, ska arbetsmiljökrav och verksamhetsbehov uppfyllas enligt aktuell kravställning.

Fråga: Finns det något förslag på hur en ny lokal ska utformas?

Svar: Kalkylen baseras på två basenheter skola respektive en basenhet förskola. Ett klassrum med grupprum och kapprum är en basenhet.

Fråga: Har man fått någon indikation på hur planen för en eventuell sameskola i Hotagen ser ut. Hur långt bort är det till någon form av beslut i den frågan?

Svar: Ärendet har varit uppe som information till nämnden i Sameskol­styrelsen. Skolchefen på sameskolstyrelsen har fått i uppdrag att fortsätta samtalen med kommunen. Frågan kommer att återupptas upp vid nästa möte i Sameskolstyrelsen.

Fråga: Hur långt sträcker sig upptagningsområdet för den skola som planeras?

Svar: Det planeras att vara samma som nuvarande. Från Bakvattnet/Häggsjövik i söder till Gunnarvattnet/Vinklumpen i norr.

Fråga: Finns medel avsatta för att bekosta en nybyggnation, eller anpassning av befintliga lokaler för ändamålet?

Svar: Medel är avsatta i investeringsbudget för att bekosta ett bygge. Budgetposten aktiveras dock inte förrän ett beslut har tagits.

Fråga: Har någon riskanalys gjorts, om barn som idag är inskrivna på förskola/fritidshem efter eventuell ny lokalisering, inte längre kan utnyttja en fritidsplats?

Svar: Nej, inte utifrån att fråga enskilda familjer hur en lokalisering påverkar möjligheten.

Fråga: Om det byggs en ny skola, vad händer då med lokalen i Valsjöbyn?

Svar: I så fall är det sannolikt att byggnaden säljs.

Fråga: Har det någon gång övervägts att använda befintliga verksam­hets­lokaler i Rötviken till att inrymma både förskola och skola?

Svar: En variant av det togs fram i ett tidigt skede. Där skulle i så fall en ny huskropp byggas på närmaste kommunalägda tomt. I sin tur skulle den lösningen ha inneburit att verksamheterna skulle hamna under två olika fastighetsägare. Att hyra in fler lägenheter har inte varit aktuellt.

Fråga: Kan en nybyggnation få konsekvenser för verksamheten, då en sådan innebär en högre kostnad för kommunen?

Svar: Allt som kostar mer, kan få konsekvenser för verksamheternas utrymme. En nybyggnation är dock inte särskilt mycket dyrare jämfört med nuläget.

Fråga: Har kommunen tittat på alternativet att bygga en paviljong på den mark som man äger i anslutning till skolan?

Svar: Nej, det skulle innebära ”överytor”. Däremot finns det mark så att det finns möjlighet att utöka lokalytorna om elevunderlaget skulle öka i framtiden.

Fråga: Hur många kvadratmeter blir den nya skolan och hur stor är den befintliga? Detsamma om uteareal (idag har vi lekplats, fotbollsplan samt isrink), vid ny skola samt på den befintliga?

Svar: Befintlig skola har en bruttoarea om cirka 650 kvm.

Vi räknar med att ytan hamnar på 650-700 kvadratmeter om det fattas ett beslut om att bygga en ny skola med två basenheter skola och en basenhet förskola.

När det gäller en skolgård så räknar man med ett ytbehov om minst 30 kvm per elev vid nybyggnationen.

Vilken typ av lekutrustning som skolgården ska utrustas med bestäms i ett senare skede, tillsammans med verksamheten.

Rapport från mötet den 11 november

Torsdagen den 11 november genomfördes det andra mötet i medborgar­dialogen i Hotagen­bygden. Mötet leddes av kommunstyrelsens ordförande, Karin Jonsson och första vice ord­förande, Björn Hammarberg.

Mötet var ett konsultationsmöte, där kommunens representanter fick möjlighet att lyssna till de människor som är direkt berörda av ett kommande beslut. 45 personer deltog på plats i Åkersjöns fjällhotell och dessutom var ytterligare 17 deltagare med via video. De flesta byar i området var representerade. Krokoms kommun deltog med ett 15-tal representanter från politik och tjänstemannaorganisation.

Inför mötet hade de tre ursprungliga alternativen utökats med ett förslag från Valsjöbyns byalag. Förslaget finns att läsa på hemsidan, tillsammans med kommundirektörens alternativ. Under mötet fick de boende i bygden och är berörda av skolans och förskolans placering möjlighet att beskriva vilka konsekvenser de olika förslagen kan få och vilket alternativ man vill ska genomföras.

Mötet spelades in och argumenten som framfördes bildar nu ett utökat underlag för politiken att ta hänsyn till när det är dags att fatta beslut i frågan.

Se filmen från mötet

Fyra alternativ

A. Ny skola och förskola etableras centralt i Hotagsbygden

Ny skola/förskola etableras i Hotagen för 6-10 förskolebarn samt 14-18 skolbarn med tillhörande fritidshem.

Fördelen med en sammanhållen skola/förskola är förutom en ekonomisk aspekt också bättre möjlighet att bemanna effektivt. Framför allt vid frånvaro.

Skulle skolan placeras i Rötviken är det viktigt att se över schemaläggning så att skolskjuts hinner samordnas från de olika byarna då avstånden är av betydelse. Om inte, kan det taxiföretag som är verksam i området drabbas och inte tidsmässigt kunna ta på sig aktuella skjutsar ( idag är det tre/dag).

Elevunderlag

Att lokalisera en ny skola längre söderut i Hotagsbygden ger ett större elevunderlag eftersom fler barn får tillräckligt nära till skolan för att kunna ha sin undervisning där istället för i Föllinge. Dock blir det istället ett något lägre elevunderlag i Föllinge.

Jämförelser av kostnader alt A-D

Barnperspektiv

Barnperspektiv

Resor fortsatt nödvändigt till Föllinge för undervisning i övningsämnen som kräver specialsalar.

Anpassning till barn med särskilda behov utifrån dagens normer och regelverk är lättare vid en nybyggnation än i en befintlig skolbyggnad men anpassning skall ske så långt det är möjligt oavsett byggnad.

Bemanning med behöriga lärare underlättas, framför allt vid sjukfrånvaro.

2. Skola och förskola samlokaliseras vid befintlig skola i Valsjöbyn

Vikebo förskola med nuvarande 6 förskolebarn och en prognos mellan 6-10 barn fram till 2025 slås samman med Valsjöbyns skola med nuvarande 18 elever och en prognos 14-18 elever fram till 2025. Fritidshem flyttas också från Vikebo till Valsjöbyn.

Fördelen med en sammanhållen skola/förskola är förutom en ekonomisk aspekt också bättre möjlighet att bemanna effektivt. Framför allt vid frånvaro.

Skolans skick är enligt uppgift från samhällsbyggnadsförvaltningen förhållandevis gott trots att det är en gammal byggnad och det räcker med planerat årligt underhåll förutom de verksamhetsanpassningar som krävs för att samlokalisera förskola/fritidshem med skolan. Den tekniska livslängden är alltså inte uppnådd.

Utemiljön med skidspår, fotbollsplan etc är väldigt fin.

Jämförelser av kostnader alt A-D

Barnperspektiv

Barnperspektiv

Resor fortsatt nödvändigt till Föllinge för undervisning i övningsämnen som kräver specialsalar.

Anpassning till barn med särskilda behov utifrån dagens normer och regelverk är lättare vid en nybyggnation än i en befintlig skolbyggnad men anpassning skall ske så långt det är möjligt oavsett byggnad.

Bemanning med behöriga lärare underlättas, framför allt vid sjukfrånvaro

3. Nuvarande struktur med skola i Valsjöbyn och förskola/fritids i Rötviken bibehålls

För att klara öppettider från kl. 0600-1800 samt för uppfylla arbetsmiljölagens krav på raster och arbetstidslagens krav på förläggande av arbetstid krävs ca 3,0 tjänster,

Om förskola/skola läggs på samma ort finns större möjligheter att personalplanera så att man kan klara sig med 2,5 tjänster.

Skolans skick är enligt uppgift från samhällsbyggnadsförvaltningen förhållandevis gott trots att det är en gammal byggnad och det räcker med planerat årligt underhåll förutom de verksamhetsanpassningar som krävs för att samlokalisera förskola/fritidshem med skolan. Den tekniska livslängden är alltså inte uppnådd.

Utemiljön med skidspår, fotbollsplan etc är väldigt fin.

Jämförelser av kostnader alt A-D

Barnperspektiv

Barnperspektiv

Resor fortsatt nödvändigt till Föllinge för undervisning i övningsämnen som kräver specialsalar.

Anpassning till barn med särskilda behov utifrån dagens normer och regelverk är lättare vid en nybyggnation än i en befintlig skolbyggnad men anpassning skall ske så långt det är möjligt oavsett byggnad.

Bemanning med behöriga lärare försvåras framförallt vid sjukfrånvaro.

4. Vikebo flyttar till moduler vid skolan i Valsjöbyn

Samma som alternativ b med undantag för den ekonomiska kalkylen.

Jämförelser av kostnader alt A-D

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny