Familj

Man kan behöva stöd eller hjälp vid olika tillfällen, ibland är det kris i livet och behovet av hjälp varierar. Här hittar ni ävan e-tjänster om att bekräfta faderskap, ansöka om samarbetssamtal och familjerådgivning.

Du som är förälder är välkommen att kontakta oss på socialförvaltningen för att få stöd. Vi kan bland annat erbjuda individuella samtal, föräldrasamtal, familje­samtal, samarbetssamtal och föräldra­utbildning i grupp.

Som förälder har du ansvar för att dina barn får sina behov av omvårdnad, trygghet och fostran till­godo­sedda. Det är inte alltid lätt och ibland kan man behöva hjälp.

Exempel på situationer där vi kan ge stöd är:

  • Samarbetssvårigheter mellan föräldrar
  • Konflikter eller problem i familjen
  • Osäkerhet i föräldrarollen
  • Oro för ett barn eller en tonåring
  • Relationsproblem

Vårdnad, boende och umgänge

Vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar som separerat kan ha svårt att samarbeta kring gemensamma barn. Det kan handla om var barnen ska bo eller hur umgänget mellan barn och föräldrar ska se ut. Här kan du läsa om stöd och hjälp både för dig som är förälder och för dina barn.

 

Barnperspektivet

 

För att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadsprocessen finns det sedan den 1 januari 2022 en lag om så kallat informationssamtal.

Det är numer krav på att föräldrar ska ha deltagit i ett informationssamtal innan en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge kan inledas.
Detta samtal ska intygas genom ett samtalsintyg från socialnämnden och ska lämnas till tingsrätten för att stämningsansökan ska behandlas.

Här finns intyget att ladda hem. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Separerade föräldrar som är överens om boende, vårdnad och umgänge kan få hjälp att skriva avtal om överens­kommel­sen. Det är viktigt att överens­kom­mel­sen är till barnets bästa och den ska därför god­kännas av socialnämnden. Ett god­­känt avtal är likvärdigt med en dom som vunnit laga kraft.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är till för föräldrar som har svårt att komma överens om sina gemen­samma barn. Samarbetssamtal ger möjlig­het för föräldrar att samtala om sina barn i en lugn miljö med tillgång till kompetenta samtalsledare.

Syftet med samarbetssamtal är att ni som vårdnadshavare/föräldrar ska kunna samarbeta kring barnet/barnen och hitta bra lösningar som ni båda kan acceptera. Samtalen fokuserar på föräldraskapet, inte på att förmå föräldrar att leva tillsammans.


Samtalen är inriktade på:

  • Hur barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna bäst tillgodoses
  • Barnets behov i övrigt
  • Framtiden
  • Föräldrarnas samarbetsförmåga och att en lösning nås

Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria och sker under sekretess. En förutsättning för samarbetssamtal är att ni båda två är villiga att delta.


Ansök om samarbetssamtal via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Familjerådgivning

Familjerådgivning

Familjerådgivningen erbjuder samtal för vuxna par, familjer och enskilda som befinner sig i relations- och samlevnadssvårigheter.

 

Huvudmottagningen finns i Östersund och vi har filialmottagningar i Krokom, Hammarstrand, Järpen, Sveg, Strömsund, Hackås (sockenstugan) och Bräcke.

 

Mer information och kontaktuppgifter hittar du på på Östersunds hemsida:

 

Länk till Familjerådgivningen  på ostersund.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Faderskap

Faderskap

Om modern till ett nyfött barn inte är gift eller om fadern till barnet är en annan än moderns make ska faderskapet alltid fast­ställas.
Det kan ske genom bekräf­telse eller dom. Ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse.
En föräldraskapsbekräftelse gör du enklast i Skatteverkets e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse.
Till e-tjänsten Digital föräldrabekräftelse. Länk till annan webbplats.

Fastställa faderskap

Det är socialnämnden som är skyldig att se till att faderskapet fastställs för alla barn till för­äldrar som inte är gifta. Det kan ske genom att föräldrarna själva tar kontakt under graviditeten eller genom att skatteför­valtningen lämnar besked till socialför­valtningen om barnets födelse.

Om föräldrarna är sammanboende gör man en förenklad utredning innan fader­skapet fast­ställs och fadern kan själv bekräfta faderskapet. Om föräldrarna inte bor ihop eller för­hållandena är kompli­cerade gör familje­rätten en mer om­fattande utredning.

Faderskapstest

När det råder osäkerhet om vem som är far till barnet kan det bli aktuellt med en rätts­genetisk undersökning.

Enskild eller gemensam vårdnad

Föräldrarna kan söka gemensam vårdnad i samband med faderskapsbekräftelsen eller vid senare tillfälle. Modern blir auto­matiskt vårdnadshavare för barnet vid födelsen när för­äldrarna inte är gifta med varandra.

Adoption

Adoption

Har du frågor och funderingar kring adop­tion? Då kan du vända dig till en av våra familjerätts­sekre­terare på social­för­valt­ningen.

För att få adoptera ett barn måste du ha ett medgivande från socialnämnden i din kommun. Det innebär att en familje­rätts­sekre­terare gör en hemutredning i din familj. Det är socialnämnden som fattar beslut om medgivandet.

Närbild på mamma och dotter som busar
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny