Familj

Man kan behöva stöd eller hjälp vid olika tillfällen, ibland är det kris i livet och behovet av hjälp varierar.

Du som är förälder är välkommen att kontakta oss på socialförvaltningen för att få stöd. Vi kan bland annat erbjuda individuella samtal, föräldrasamtal, familje­samtal, samarbetssamtal och föräldra­utbildning i grupp.

Som förälder har du ansvar för att dina barn får sina behov av omvårdnad, trygghet och fostran till­godo­sedda. Det är inte alltid lätt och ibland kan man behöva hjälp.

Exempel på situationer där vi kan ge stöd är:

 • Samarbetssvårigheter mellan föräldrar
 • Konflikter eller problem i familjen
 • Osäkerhet i föräldrarollen
 • Oro för ett barn eller en tonåring
 • Relationsproblem

Vårdnad, boende och umgänge

Vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar som separerat kan ha svårt att samarbeta kring gemensamma barn. Det kan handla om var barnen ska bo eller hur umgänget mellan barn och föräldrar ska se ut. Här kan du läsa om stöd och hjälp både för dig som är förälder och för dina barn.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Separerade föräldrar som är överens om boende, vårdnad och umgänge kan få hjälp att skriva avtal om överens­kommel­sen. Det är viktigt att överens­kom­mel­sen är till barnets bästa och den ska därför god­kännas av socialnämnden. Ett god­­känt avtal är likvärdigt med en dom som vunnit laga kraft.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är till för föräldrar som har svårt att komma överens om sina gemen­samma barn. Samarbetssamtal ger möjlig­het för föräldrar att samtala om sina barn i en lugn miljö med tillgång till kompetenta samtalsledare. Syftet med samtalet är att det ska leda fram till en överenskommelse mellan föräldrarna om hur barnens situation ska se ut.

Familjerådgivning

Familjerådgivning

Ändrade öppettider för familjerådgivningen med anledning av corona
Familjerådgivningens filialer i Bräcke, Hackås, Hammarstrand, Krokom, Strömsund, Mörsil och Sveg/Hede öppnar igen från och med vecka 26 med reservation för semester­stängda veckor. När det bedöms lämpligt kan familjerådgivning erbjudas via telefon. Möjligheterna att erbjuda familjerådgivning genom möten via videolänk undersöks för närvarande och kan komma att erbjudas.

Besökare med symptom för coronavirus (även lindriga) skall inte besöka familje­råd­giv­ningen som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Familjerådgivningen i Jämtlands län er­bjuder samtal för par, familjer och enskilda som be­fin­ner sig i samlevnads­svårigheter eller relationskriser.

Det kan till exempel handla om att:

 • ni har svårt att tala med och förstå varandra
 • det blev en oväntad stor omställning när ni fick barn
 • ni har svårt att finna lösningar på gemensamma problem
 • det sexuella samlivet fungerar inte tillfredställande
 • känslorna har svalnat
 • en av er har träffat en annan
 • ni har svårt att få till det i er ombildade familj (mina barn, dina barn våra barn etc.)
 • ni eller någon av er står inför beslut om separation/skilsmässa
 • ni/du har svårt att komma vidare efter en skilsmässa/separation

Vi som arbetar som familjerådgivare är vidareutbildade socionomer med lång yrkes­erfaren­het. Vår ambition är att erbjuda er ett professionellt bemötande och ett samtalsklimat som gör det möjligt för er att lyssna och tala med varandra på ett mer konstruktivt sätt än ni kanske är vana vid.

Vi har sträng sekretess och för inga journaler.

Avgiften är 180 kronor per samtal (uteblivet besök debiteras) 

Vår ambition är att erbjuda er ett pro­fessionellt bemötande. Och ett samtals­klimat som gör det möjligt för er att lyssna och tala med varandra på ett mer konstruktivt sätt än ni kanske är vana vid.

Vår huvudmottagning finns i Östersund och vi har filialmottagningar i Krokom, Hammar­strand, Mörsil, Sveg, Strömsund, Hackås och Bräcke.

Kontaktuppgifter till Familjerådgivningen i Jämtlands län
Regementsgatan 11 C (ingång från Residensgränd)
831 41 ÖSTERSUND

Telefon: 063 - 15 02 50
E-post: famjamtland@ostersund.se

Tänk på att inte skicka känslig information via e-post. Skicka bara kontaktuppgifter så hör vi av oss.

Faderskap

Faderskap

Om modern till ett nyfött barn inte är gift eller om fadern till barnet är en annan än moderns make ska faderskapet alltid fast­ställas. Det kan ske genom bekräf­telse eller dom.

Fastställa faderskap

Det är socialnämnden som är skyldig att se till att faderskapet fastställs för alla barn till för­äldrar som inte är gifta. Det kan ske genom att föräldrarna själva tar kontakt under graviditeten eller genom att skatteför­valtningen lämnar besked till socialför­valtningen om barnets födelse.

Om föräldrarna är sammanboende gör man en förenklad utredning innan fader­skapet fast­ställs och fadern kan själv bekräfta faderskapet. Om föräldrarna inte bor ihop eller för­hållandena är kompli­cerade gör familje­rätten en mer om­fattande utredning.

Faderskapstest

När det råder osäkerhet om vem som är far till barnet kan det bli aktuellt med en rätts­genetisk undersökning.

Enskild eller gemensam vårdnad

Föräldrarna kan söka gemensam vårdnad i samband med faderskapsbekräftelsen eller vid senare tillfälle. Modern blir auto­matiskt vårdnadshavare för barnet vid födelsen när för­äldrarna inte är gifta med varandra.

Adoption

Adoption

Har du frågor och funderingar kring adop­tion? Då kan du vända dig till en av våra familjerätts­sekre­terare på social­för­valt­ningen.

För att få adoptera ett barn måste du ha ett medgivande från socialnämnden i din kommun. Det innebär att en familje­rätts­sekre­terare gör en hemutredning i din familj. Det är socialnämnden som fattar beslut om medgivandet.

Närbild på mamma och dotter som busar
Hjälpte informationen på sidan dig?